#Sastra Bali Modern

 • Mémé Rumi

  • 06 Mei 2021
  • indonesia

               Reramané melah pesan ngaénang adan, Putu Rumi, sedeng incepa ny...

 • Désak Madé

  • 24 April 2021
  • indonesia

              Taén tiang nglah tunangan, Désak Madé adanné. Yé...

 • Anak Muani Macamok Selem

  • 10 April 2021
  • indonesia

  Sasih kasané mara nyumunin mentik maseen makada anaké ané suba ngendusin buin majumu ngrubungang saputné. Kagoda apang b...

 • Soca Ulunangen

  • 03 April 2021
  • indonesia

  Titiang mangguh kasengkalan awuku sané lintang, daweg Mbok Gung Ayu mawisuda ring Hotél Nikki Dénpasar, namatang kuliah S1 PGTK r...

 • Maselselan

  • 01 April 2021
  • indonesia

  Luh gaénang ape beli kopi oon san kerasa bayuné, ngenehang indik tuarané ané nibénin déweké, “n...

 • Ayu Campuhan

  • 27 Maret 2021
  • indonesia

  AYU CAMPUHAN makeneh-keneh, “Ngujang dadi i mémé ngadanin idéwék Ayu Campuhan. Apa krana macampuh kama bang ajak kam...

 • Luh Dulang

  • 11 Maret 2021
  • Bali

  Luh Dulang kéto anaké ngadanin. Gumanti adanné  ané seken Luh Ayu Suci Ratna Laksmi Déwi Citra Rasmi. Anak luh...

 • Ujan Ai di Désa Kawiswara

  • 04 Maret 2021
  • Bali

  Désa Kawiswara, désa cerik di bongkol sisi kelod Gunung Batukaru. Désané asri, sawiréh nu tuara liu ada anak nglali...

 • Raja Buduh Kadéwan-déwan

  • 21 Februari 2021
  • indonesia

                Bli Rudira suba antes dadi tukang tutur. Lén pesan sebeng ia-n&e...

 • Raja Angkara Maprakara

  • 13 Februari 2021
  • indonesia

  Mirib baan sesai ningeh munyi tuara-tuara, Bli Wijaya sing terima tekén solahné Bli Rudira alias raja angkara. Pamenangné tuah ab...

 • Kenyem

  • 16 Januari 2021
  • indonesia

  Satwa mucuk Atik Tis marâ teked di tepi siring désané, mâjadengan baanâ tiyang. Pedasang tiyang lisiké, tuwu...

 • Ngalih I Lubdaka

  • 11 Januari 2021
  • Bali

  Timpal tiangé I Lubdaka adanina tekén reramané. Kabenengan dugasné lekad sedek ramé ngadaang pajagraan di banjar. M...

 • I Pekak Nuding Raja Mrekak

  • 05 Desember 2020
  • indonesia

  Pekak tiangé teka mara tawanga bibih tiangé pecuka, prajani brangti, lantas nuding. Tujuh limané beneng ka matanné Bli Rud...

 • Raja Punyah Sing Nyak Kalah

  • 29 November 2020
  • indonesia

      “Apa dogén ané ngranayang punyah?” kéto tiang matakon tekén Bli Jṅana.  Bli Jṅana ...

 • Raja Ngora Nangtangin Bhathara

  • 21 November 2020
  • indonesia

  Kénkén kadén jani Bli Rudira jeg sayan-sayan tusing maunduk apabuin maindik mesuang munyi. Sayan ngora. Tusing taén nyikut...

 • Raja Buduh Nadaksara Puruh

  • 13 November 2020
  • indonesia

  Uli sekat maan jotan gemelan, Bli Rudira, ané demen pesan dadi raja buduh nadaksara  puruh. Inget tekén matimpal leket, orahin tian...

 • RAJA BENGAL MABENAL

  • 09 November 2020
  • indonesia

  Timpal tiangé ngelah dogén rerikrikan. Tiang ajakina munduhang buin sekeha drama ané suba bubar uli makelo gati. Suba orahin tian...

 • Di Galangé Mengkeb

  • 24 Oktober 2020
  • indonesia

  “Sajan anak cerik adana, kénkénang tusing énggal ejuka tekén timpalé. Ditu di galangé mengkeb. Apang t...