Luh Dulang

PKYI

Luh Dulang kéto anaké ngadanin. Gumanti adanné  ané seken Luh Ayu Suci Ratna Laksmi Déwi Citra Rasmi. Anak luh jemet magaé. Ia ngelah tongos madagang adanina toko Dulang Bidadari. Sakancan dulang ada ditu. Ada dulang let. Dulang ané suba matuuh seket tibanan, méh lebihan, kanti masawang selem denges dulangé ento. Ada dulang anyar ané magenepan ukir-ukiranné. Buina ada ané maprada cina, maprada jepang, maprada amérika. Kuning gading, makenyah ngenahné. Ada masi dulang ané malakar aji selaka. Ené dulang ané mael gati krana lakarné kéweh ngalih, bahanné dogén suba mael kalingké di subané dadi dulang. Putih sentak. Tusing med-med lakar ningalin. Argané suba mael pasajan. Ada masi dulang malakar aji kau-kau. Melah masi ngenahné. Mula gulitik. Kau-kau dadianga dulang.

            Somah tiangé gumanti demen gati bantenné matatakan dulang. Sabilang lakar rahinan teka, tiang orahina nyutsutin dulang ané gelahang tiang. Yén dulang kayu, kain putih anggon tiang nyutsutin apang bukné tusing énggalan makeber nempuh cunguh. Ipidan taén ngéndah tiang, cunguhé kena buk. Bangkes-bangkes. Aget tusing masan korona dugasé nika, yén korona sinah somah tiangé lakar ngorahin tiang ngango masker.

            “Suba maan mréksain dulangé? Lakar rahinan kayangé ené apang tusing sépanan.” Sambilanga ngulat tipat somah tiangé ngomong. Tiang mantas bisa ngrapetang tipatné dogén.

            “Dugasé ené suba maan baliin, sakéwala ada ané suba bubukan.”

            “Lamun dulang kayu. Ditu suba kalahné. Manian yén ngelah pipis dulang selaka beli nyak? Luh Dulang liu ngelah dulang selaka. Punduhang sabilang besik. Yén sayan makelo sina sayan liu ngelah dulang.”

            Tiang tusing nyautin. Inget tekén pipisé sayan kéweh jani. Mapi-mapiang tiang tusing ningeh sambilang tiang ngrapetang kulit tipat.

            “Lamun tusing nyidaang meli dulang selaka kanggoang ané malakar aji kayu dogén. Makelo masi dadi anggon yén iraga nyak apik tekén barang.”

            Kanti peteng masi tiang maneman ajak somah tiangé sambilang tiang nongosin ia majaitan. Yén gegaén jemak bareng-bereng sinah lakar énggal pragat buina kenehé sayan melah maan bareng-bareng ajak somah. Maan matutur-tuturan, nuturang isin idup. Nuturang pajalané ané lakar jalanin. Ento melahné yén pada-pada bisa ngaba keneh masomah. Yén sing kéto, sinah tusing lakar taén matemu tresna asihé masomahan.

            Maniné tiang nuréksain dulang ané simpen dugasé ené. Ada ané suba bubukan, sambatang tiang tekén somah tiangé. “Lamun liu ané bubukan melahan meli ané anyar. Ditu di tokoné Luh Dulang meli, sinah maan dulang  melah, buina makenyah.”

            “Nah.” Tiang majalan ka toko Dulang Bidadari. Buka ané sambat tiang ba duur. Marérod anaké mablanja di tokoné Luh Dulang. Ada ané nyényé pesan matawahan kanti mrasa kenyel ngantiang lakar payu mablanja. Tiang grimutan masi. Kéwala inget tekén pabesen somah tiangé. “Yén mablanja tusing dadi énggal gedeg apabuin lakar anggon mayadnya. Apang tusing sabilang nyemak dulang, kenehé suba gedeg maluan. Apang di ngaturang bantené tetep ening.”

            Unjal tiang angkihané apang tusing makelo grimutan basang tiangé. Maan selah mablanja. Mapapas liat tiang ajak Luh Dulang. “Jegég,” kéto tiang ngrimik di keneh. Luh Dulang makebaya. Makamben endek. Masenteng kuning. “Antes suba liu anaké demen mablanja mai. Dagangné masi jegég nyelolét.”

            “Luh ada dulang kayu?”

            “Ditu Bli alihin. Di duri pejang tiang. Mara ibi abaanga. Dulang enu anyar pesan. Méh enu mebo prada?”

            Tiang ke duri. Madérét dulang anyar-anyar tepukin tiang. Encén pilihin? Makejang melah. Tiang paling padidian. Ada ané makenyah kuning gading pilihin tiang. Mirib pradané uli duranegara. “Ené juang bli Luh.”

            “Nah, Bli.” Luh Dulang negul lantas celepanga ka tas kréséké. Bayah tiang mula anut tekén ajine. Mapapas liat masi tiang dugasé nika. Luh Dulang misi kenyem. “Miih jegégné.” Tangkah tiangé nurdar. “Ené mula anak luh adana. Tiang budal. Di keneh tiangé marawat-rawat Luh Dulang. “Ngujang dadi kakéné déwéké jani?” Tiang matakon-takon di keneh. Kenyemné Luh Dulang negul kenehé. Adéng-adéng tiang ngaba sepéda motor takut labuh magréndotan ngaba dulang. Liu masi anaké nolih, mirib tumbén tepukina tiang buka kéto magréndotan ngandéng dulang.

            Neked jumah. Tiang mautsaha apang tusing buin marawat-rawat Luh Dulang. Énggalang tiang morahan tekén somah tiangé. “Ené dulangé. Dulang anyar, orahanga tekén Luh Dulang.”

            “Dadi makelo?”

            “Kéto liun anaké mablanja di tokoné Luh Dulang, kénkénang énggal-énggal. Ené aget suba maen selah, yén sing kéto suba kakalahin mulih.”

            Ia tusing buin nakonang indik dulang. Mirib misi buka kenehné. Tiang ka paon ngaé kopi anggon negtegang keneh. Sedeng melaha enu masisa ubiné buin abulih ento anggon timpal kopi, kanggoang tiang dogén sahihang makutang.

            Somah tiangé nyemak busung nglanturang lakar majaitan. Tiang masi marengin mantas nyait ané aluh-aluh. Sabilang tiang nelektekang somah tiangé, dadi tiang inget tekén Luh Dulang. Kanti ping kuda-kuda tiang ngenduhang keneh masi tetep Luh Dulang marawat-rawat. Kénkén ya tiang jani? Apa tiang suba kasemaran?

            “Luh Dulang mula liu ané ngajumang.” Somah tiangé ngawitin mamunyi. “Ia anak Luh inget tekén tetamian. Sinah dugas Bli-né mablanja, Luh Dulang nganggo kebaya makamben endek buina masenteng kuning?”

            “Beneh pesan. Dadi tawang?”

            “Ia timpal tiangé dugasé masekolah. Mula jegég uli pidan. Kéwala sabilang ada anak menyet demen tekén ia sagét palas. Kanti jani nyén kadén gegélanné. Madak apang énggal maan jatu karma. Pedalem masi bes makelo padidian. Yén pipis, eda suba takonanga Bli. Ané abesik dogén kuangné tusing ngantén kayang jani. Sing ngelah timpal kéto, Bli? Lamun ngelah alihang ia jodo.”

            Makeneh tiang mamunyi kéné tekén somah tiangé,”Nyak apa mamadu ajak Luh Dulang.” Sakéwala tusing bani.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar