NGANTIANG BLABUR KAPAT

Ilustrasi: Pixabay

I Kartika ngrieng, “Suba makelo panesé dadi tusing ada blabur Kapat. Di panes gumi lan kenehé apang ada ané nganyudang kemo ka sagara tan patepi. Di sagara matunggalan sakancan isin kenehé.” I Kartika mabalih pailehan sasih. Ia inget di sasih Kapaté ada madan blabur Kapat. Sebilang dina apabuin peteng, langité dogén telektekanga, kénkén ia buka tukang terang ngintipin pemesu gulem. Uli kangin ia nelektekang langité kauh. Uli kelod nelektekang langité kaja. Sing tawanga déwékné tuah majujuk di tengah. Sajan ngantiang ané tuara lakar seken teka.

            Sawat-sawat ada dingeha mawargasari: purwakaning angripta rum, ning wana ukir, kahadang labuh, kartika panedenging sari, angayon tanguli ketur, angringring jangga muré. Buin sayan engsek bayuné I Kartika. Dadi magenep pesan isin Kapaté ené? Ngujang dadi kéto? Baan meledné nawang, ia matakon-takon di kenehné. “Ngujang dadi angripta rum? Idéwék kayang jani tusing taén ngaé reriptan ané ngamiikang keneh apabuin ané ngelengutin lan ngelangenin. Ngaé-ngaé dogén.”

            Jeg kenyem kenehné I Kartika. Misi tuturina, “Awak pragat murnama di pisaga kénkénang tawang angripta rum. Ané angripta rum tusing manusané dogén, tusing parajanané dogén. Ento I Pertiwi, Apah, Téja, Bayu lan Akasa masi angripta rum. I Pertiwiné angripta ané miik sangkan ada sarwa sekar ané miik ngalub ento serana anggon ngaturang bakti lan ngripta rum pala bungkah lan palagantung.  I Apah masi ngawetuang amertha sangkan nyidaang nuur tirtha. Nglukat saluiring mala. Kudang tirtha kadén ada. Iraga pragat nunas dogén. Tusing taén tepukin nyidaang ngaé yéh. Patutné turéksa tekén yéh, turéksa tekén klebutan, tekén danu, tekén sagara.  Téjané angripta rum sangkan tajeg melah téjan Sanghyang Baskara. Panesé melah, tajukanné makejang mabunga rarem lantas mabuah, lantas i raga ngalap anggon ngaturang bakti. I Bayu apabuin, tusing taén iraga meli bayu prana. Yén ento beli, kudang pipis lakar telah sabilang mangkihan macelep ka cunguhé. Ento utang ané tusing lakar lunas saenuné idup. Sakéwala, Kartika kapah inget tekén angkihan gumi. Yén guminé suud mangkihan, sinah mamuit naréndra. I Akasa apa buin, ia uli duur angripta rum. Akasané tusing arum sinah lakar tusing seleg dadi idupé. Matemu bapa akasa-ibu pretiwi nadiang kauripan. Ngujang dadi kéto? Di tengahné ada apah, téja, lan bayu.”

            “Béh liu gati rambanga tekén kenehé. Sajan keneh adana. Tusing nyidaang negul.” I Kartika ngamélmél padidiana. “Tiang tusing nyangetang kakéto. Ané pepes sambatanga ada blabur dadi kayang jani tusing ada?” Telektekanga sarwa bungané ané ada di arepné. Uli mara mapucilan lantas kebah lantas mesuang miikné. “Ené mirib cihna lakar énggal teka blabur Kapaté. Panes guminé ajak kebus kenehé apang ada nglukuang buin abedik.” Ia negak di bongkol jepuné. Sakancan jepun nyak nedeng mabunga. Arumné tusing ngenah sakéwala karasaang. Ada ané mabunga putih, ada barak nguda, ada barak ngendih, ada putih masawang kuning. Sagét ada macepol di tangkah iané, gigis makesiabné I Kartika. “Péh mula jail bungané ené ngaé makedabangan dogén. Bunga jepun tusing nawang apa. Tusing tawanga iraga sedek ngantiang blabur Kapat.”

            Angin ngasirsir. I Kartika maan masliek. Tepukina pada panyamaanné, ada I Srawana, I Bhadrapada,  I Aswina,  I Margasira,  I Pausa,  I Magha,  I Phalguna,  I Chaitra, I Waisakha,  I Jyesta, lan I Ashada

            “Ngujang bengong cara kebo mabalih gentuh?” I Kartika matakon.

            “Eda ja jail nyama padidi sambatang kebo. Ené ngantiang blabur Kapat.” I Srawana masaut.

            I Kartika kedék ngrikik. “Dadi patuh. Adung dademenané. Lamun kéto, mai bareng-bareng ngantiang blabur Kapat. Dija I Bhadrawada?”

            “Ento di betén bongkol cempaké ngepil. Ia metekin pajalan idupné krana lakar énggal ngabénang reramané koné lakar nglatur ngrorasang.”

            “I Aswina kija?”

            “Ento kenyekan magimeh nulungin I Bhadrawada.”

            “ I Margasira kija?”

            “Ento enu iju mabanten.”

            “ I Pausa kija?”

            “Nu nyayagaang lakar Nangluk Mrana.”

            “I Magha kija?”

            “Ento enu metekin don bila.”

            “I Phalguna kija?”

            “Enu nasakang kawisésané.”

            “I Chaitra kija?”

            “Nu nyomia sabacakan bhuta.”

            “ I Waisakha kija?”

            “Enu ngrastitiang awakné ngeningang kenehné.”

            “I Jyesta kija?”

            “Enu ngalinang isin idupné.”

            “ I Ashada kija.”

            “To ngepil di betén punyan bodiné. Ngujang dadi cara kliang macak panyamaan?”

            “Lakar ajak mabalih blabur Kapat. Apang ajak liu mabalih. Kénkén sujatiné yén suba blabur Kapat?”

            “Adané blabur, ya ujan bales ngéjég, lantas gentuh gedé. Yén paak tukad suud gentuh lantas nyésér ngejuk udang. Kéto dogén. Ngujang blabur sangetang gati.”

            “Sing, apang tawang dogén. Bani panesé ngentak, saja ja lakar tuun ujané nadiang blabur?”

            “Pailehan gumi adana. Gumi jani tusing bakat itungin. Bisa-bisa suud murnama gulemé menék lantas blabur.”

            I Srawana nujuhang menék, “Ento suba Purnama Kapat. Sedeng nedenga. Jalan ja ngaturang bakti. Ento dingehang ada gong saling pasautin. Ada Smarpagulingan, ada gendér wayang, ada gong mabarung. Ento sawat-sawat ada gong di akasa. Gong nyén ya ento?”

            “Eda ja ngaé-ngaé. Ada gong di akasa.”

            “Apang seken kaukin I Akasa malu apang teka mai.”

            Tusing sanget makelo, teka baana  I Akasa. “Saja ada gong di Akasa?”

            “Kalingké di Akasa. Di awaké dogén ada gong.”

            Kipak-kingel panyamaanné lan I Kartika. “Sajan pelih ngalih tulungan, soléh-soléh pasautné.  I Akasa suung-mangmung, apa tusing ada, ento bakat gugu.”

            “Payu ngantiang blabur Kapat?” I Akasa matakon.

            I Kartika nyaru-nyaru. Batisné suba semutan ngantiang blabur Kapat.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar