Wangchi Wuhan

Cekaja.com

Ping kuda-kuda tiang ngorahin Wangchi Wuhan apang suud malu ngrubéda masi tusing nyak. Ia mula énggal pesan tensini menék. Yén suba ngamuk song bererong nyidaang celepina. Dija kadén ia malajah buka kéto? Ada nyambat layahné marajah. Rajahané ento ngrubéda. Tiang ketor-ketor bayuné, suba tawang bikasné yén suba ngamuk tusing taén mapilih bulu. Cerik gedé, tua ruyud, truna bajang jeg dilaha buka api kawisésané pesu. Kebus ngrantab, baong alah cekik. Kénkénang mangkihan?

            Baan gedé pamancanén iané sabilang désa, panegara paling baana. Macekohan dogén suba paling anaké ané di sampingné kalingké kanti bangkes-bangkes, bisa pesu enceh ané di sampingné baan jejehné. Apa ya anggona kawisesan tekén Wangchi Wuhan? Kanti iyep sirep guminé. Makejang tusing bani pesu. Banjar, pura, peken sabilang ané ramé-ramé suba suung kadamplung. Nutur dogén saling ejohin. Biasané madempet buka manisan karété jani saling ejohin. Nyén nawang kawisésané Wangchi Wuhan ada ditu. Anak bisa nyingsé. Ené sawitrané  ada ané lakar ngabén bakat itungin. Matakut bani lakar nekain?

            Rep sirep sepi jampi baana tekén Wangchi Wuhan. Bandara sepi, pelabuhan sepi, swalayan sepi, sekolahan sepi. Aget muridé orahina malajah jumah, yén sing kéto, tusing bakat itungang pangrubédané. Ia mula demen nyluksuk, nawang bo di tongosé ramé-ramé. Mirib ngadek ia tongos ramé. Ane pedalem dagang canang, dagang pindang, dagang ané ngandelang idupné ditu dogén. Apa lantas lakar anggona méyanin idupné sadina-dina? Tusing bani pada mablanja pesu. “Wangchi, Wangchi suud ja malu ngrubéda. Suba liu maan tetadahan adana,” tiang grieng padidian.

            Ia pragat mendep dogén. Pajalanne buka kebo bongol, sakéwala ngadek. Yén suba ada anak ramé kemo, tusing undang bisa teka. Nyaru-nyaru. Bisa ngepil di tegakané, bisa néngklep di bajuné, bisa nongos di stang sepédané. Anak tusing bakat narka. Dija ja kenehné. Nganggo kita. Tusing nawang madan jejeh. Jaum suntikan edéngin, kedekina. Sajan demen ngrubéda.

            “Pa, suba tawang guminé jani grubug?” Panak tiangé matakon ané dadi perawat di rumah sakit.

            “Suba. Ené tingalin peluh bapané pesu ngrécék. Bapa taén mamaca, I Wangchi Wuhan koné jejeh tekén matan ai. Sanghyang Surya katunasin pamralina apang puun poloné.” Panak tiangé kenyem-kenyem. Ia mula perawat tusing taén gedeg. Uli cerik mula meledné dadi perawat. Nulungin anak gelem mula dedemané. Koné dugasne masekolah taén maan ningeh tutur, para Déwané dogén ngelah balian, maparab Sanghyang Aswinodéwa. Kalingké iraga idup di guminé ané jiwa pramané aklamaran bawang. Satwa Adiparwané ento telebanga gati di kenehné. Sakéwala, di masan grubugé buka jani, bayun tiangé kebiat-kebiut. Kénkén ya panaké? Buina ngelah panak abesik col. Suba orahin ngantén tusing nyak. Koné enu demen dadi anak bajang. Tiang dong suba meled dadi MC (Momong Cucu). Sakéwala, ia tusing nyak lakar kujang. Madak buin atiban maan déwasa melah lakar orahin nganten.

            “Pa, tusing dadi magocék jani. Tusing dadi maceki. Tusing dadi nongos di anaké ramé-ramé. Nyén nawang Wangchi nyingsé ditu.”

            “Suud malu mabranangan. Apa sih bakatanga tekén mabranagan dogén. Yén tetamian i pekaké buka-bukain, sina ada usadha ditu? Sing ada anggon nulungin anak sakit.”

            “Bapa tusing nyakdadi balian.”

            “Nyén ngorahin Bapa dadi balian. Tiang ngorahin mamaca dogén.”

            “Sajan anak cerik dueg. Bakatanga dogén nayanang bapané.”

            “Tusing nayanang adana. Ipidan demen masanthian. Jani sagét suba suud. Tusing taén seken malajah. Ané tusing sanget plajahin, mara tusing dadi kuangin.”

            “Yéééééééé, eda kéto, Luh. Magocékan anak masi ada entalné.”

            “Dong suba tawang, yén suba mabarangan, énggal nyautin. Ingetang tusing dadi magocekan. Alias ngalih tongos ané ramé-ramé. Jumah dogén tongosang. Eda pengkung. Eda ajum ngaku siteng. Ngaku uat kawat mabalung besi. Yén suba kolongané sangkéta tekén Wangchi Wuhan, lakar kujang?”

            “Tiang magaé malu”

            “Ingetang mabakti ka Sanggah ajak matur di panunggun karangé.”

            “Tusing kanti orahin, Pa.”

            “Bapa ngingetang dogén. Nyén nawang engsap.”

            Panak tiangé majalan magaé. Tiang nuutang pabesen panak tiangé. Tusing lakar pesu-pesu. Lakar malajahang awak buin. Sina ulian tusing pesu-pesu nyak dadian demené tekén branangan. Jemak tiang tetamian bapan tiangé. Ané suba bek bisi buk. Mara bukak tiang suba bangkes-bangkes. Prajani tiang ngalih anduk anggon nekepin cunguh tiangé. Inget tekén Wangchi Wuhan bisa nyuti rupa. Énggalang tiang mersihin limané baan sabun. Corcor tiang baan yéh, aget tusing mati yéhé. Pepes pesan mati yéhé di tongos tiangé. Ené suba ané tusing demenin tiang. Yén sing nekeh yéh, kéwéh baana. Usudin tiang awak tiangé. Tusing kebus mantas pesu peluh abedik baan tumbén muka takepan. Maan masi mamaca abedik. Alih tiang ane misi panawar sakancan gering, sagét gendingan tepuk: Bibi Anu lamun payu luas manjus, antengé tekekang, yatnain ngaba masui, tiuk puntul bawang anggon pasikepan. Bawangé ené mirib dadi anggon? Ah lakar ngujang ento bligbagan di keneh. Masi tusing dadi balian.

            Tiang ngantiang panak tiangé uli rumah sakit. Mula biasa tiangé keto, yén sing kanti teka tusing kakalahin nyempang. Pedalem bes panak abesik col. Méméné suba malunan ka guminé wayah. Tuah ia anggon ngliangin keneh. Buina bisa dadi anak cerik. Ento ané sanget demenin. Timpalné ané lénan masan malali-lali. Ia anak tusing.

            “Pa, tiang suba teka. Jemak malu bajun tiangé, pejang di kamar mandi.”

            “Dadi tumbén kéto, Luh?”

            “Eda liunan patakon.”

            “Nah!” Tiang nyemakang baju. Ia lantas ka kamar mandi. Prajani mambuh. Prajani ngumbah bajuné. Sriak-sriok munyin yéhé. Ia maganti baju. Tiang tusing masi bani nakonin. Di subané  mategtegan, ia mamunyi.

            “Uli jani, Bapa tusing dadi kija-kija. Suba liu ané mati ulian I Wangchi Wuhan. Jani, ia suba nyuti rupa dadi korona. Bapa meled ngempu cucu apa tusing? Lamun tusing, lautang malali dogén! Lamun meled ngempu cucu, nongos jumah.”

            Tiang tusing bani makemikan nang abedik marawat-rawat cucuné malaib di arep tiangé.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar