#Satua Bawak

 • Raja Punyah Sing Nyak Kalah

  • 29 November 2020
  • indonesia

      “Apa dogén ané ngranayang punyah?” kéto tiang matakon tekén Bli Jṅana.  Bli Jṅana ...

 • Raja Ngora Nangtangin Bhathara

  • 21 November 2020
  • indonesia

  Kénkén kadén jani Bli Rudira jeg sayan-sayan tusing maunduk apabuin maindik mesuang munyi. Sayan ngora. Tusing taén nyikut...

 • Raja Buduh Nadaksara Puruh

  • 13 November 2020
  • indonesia

  Uli sekat maan jotan gemelan, Bli Rudira, ané demen pesan dadi raja buduh nadaksara  puruh. Inget tekén matimpal leket, orahin tian...

 • RAJA BENGAL MABENAL

  • 09 November 2020
  • indonesia

  Timpal tiangé ngelah dogén rerikrikan. Tiang ajakina munduhang buin sekeha drama ané suba bubar uli makelo gati. Suba orahin tian...

 • Di Galangé Mengkeb

  • 24 Oktober 2020
  • indonesia

  “Sajan anak cerik adana, kénkénang tusing énggal ejuka tekén timpalé. Ditu di galangé mengkeb. Apang t...

 • Colék Pamor

  • 24 Juli 2020
  • indonesia

  “Sing pesan maan mapianak, kadi ping telu ping pat orahin apang nampak darain tundun. Suba orahang pamaliné kumat, masi tusing nyak nyema...

 • Ulungin Bulan

  • 14 Juli 2020
  • indonesia

  Petengé dibi, tumbén pesan sirep tiangé leplep gati buina ujané alah nungkulang, makrisikan ten maan. Entil. Kanti somah t...

 • Tampak Kokokan

  • 11 Juli 2020
  • indonesia

  Kénkén kadén ngawitné, timpal tiangé kaukina I Kokokan. Apa ia krana demen mabalih kokokan? Apa krana ia dugas beli...

 • Damuh Tengai Tepet

  • 07 Juli 2020
  • indonesia

  Mémén tiangé ngrieng uli sukat guminé uyak gering lan grubug. Tuara-tuara munyiné pesu, “Kéné i...

 • Muncuk Yéh

  • 01 Juli 2020
  • indonesia

  “To di tebén muncuk yéhe?”             “Encén?&rdquo...

 • NGANTIANG BLABUR KAPAT

  • 23 Juni 2020
  • indonesia

  I Kartika ngrieng, “Suba makelo panesé dadi tusing ada blabur Kapat. Di panes gumi lan kenehé apang ada ané nganyudang kemo...

 • BULAN LAN BINTANG

  • 11 Juni 2020
  • indonesia

  Kija koné I Bulan ajak I Bintang dadi tusing ngenah uli ibi? Apa ia masi malali? Suba orahin apang tusing kija-kija, masan gumi grubug. Masi pe...

 • Bulan di Duur Pamedal Agungė

  • 29 April 2020
  • Bali

  Purnama Kadasanė sayan maakang dogėn tekanė. Purnama anė pinih kedasa. Kedas gumi kedas keneh ento anė apti-aptianga tekėn Luh Tantri. Ia mula d...

 • GIOK KANCHI WI

  • 26 April 2020
  • Bali

  Bapa Sudira sagét inget tekén satuan pekakné ipidan, jumah koné melah tongos malajah. Jumah encén ento? Ento an&eac...

 • KOPID

  • 19 April 2020
  • Bali

  Timpal tiangé dadi sesenggakan jani, ulian kopid payu ngantén. Ngujang dadi kéto? Kéné satuané: Suba ajak li...

 • GEDÉ KOPID

  • 12 April 2020
  • Bali

  “Pekak Kopid! Pekak Kopid! Pekak Kopiiiiiiiiiiiiiid!” kéto kramané ngaukin. Kebing-kebing cunguhné Bapa Kari misi ken...

 • Wangchi Wuhan

  • 29 Maret 2020
  • Bali

  Ping kuda-kuda tiang ngorahin Wangchi Wuhan apang suud malu ngrubéda masi tusing nyak. Ia mula énggal pesan tensini menék. Y&eacu...

 • Madé Segara Melingin Nak Luh Ubuh

  • 13 Februari 2020
  • indonesia

  Sawatara jam sia semengan, langité pelung ning. Sunaran ainé tondén krasa nyenget. Anginé kesir-kesir alus ngaba ambu tain...