I Pekak Nuding Raja Mrekak

Rumah Cemara

Pekak tiangé teka mara tawanga bibih tiangé pecuka, prajani brangti, lantas nuding. Tujuh limané beneng ka matanné Bli Rudira. “Ih Cai Rudira, bani pesan iba mecuk cucun kainé buka kéto! Jelema amah temah! Ngéndah dogén di guminé. Kadén iba ngupapira cucun kainé! Dadi iba sahasa melaksa buka keto? Cai jelema mrekak. Ené baangina gemelan!” Pekak tiangé ané pepes nyakitang bangkiang ngangsehang nulungin tiang. Ia jengah cucuné tusing ajinina nang abedik.

Tiang mula cucu ngarep. Cucu ané lakar nglanturang ayah-ayahé di désa. Pekak tiangé mabesen apang setata mautsaha mlajahang awak. Idup di guminé mula setata mlajah. Mlajah dadi manusa. Mlajah manyama braya. Mlajah nuturin awak padidi. Kéto masi apang tiang setata inget tekén kawitan. Wit ané ngranayang numadi di guminé.

Sabilang peteng, tiang tetep maan tutur uli pekak tiangé. Adané mula melah, Pekak Sujana. Su marti melah, jana marti lekad. Lekadé apang melah. Mirib baan adané ento, pekak tiangé mautsaha apang dadi melah. Nganutin sesanan kamanusan.

Gegodan mula setata ngitut yén malaksana melah. Gegodan ento pinaka sawitra, yén nyidaang ngamelahang sawitrané, sinah lakar bagia dadiné. Tiang makeneh-keneh ngujang dadi pekak tiang brangtiné pesu buka apiné turuhin lengis?

Tambakin tiang liman pekak tiangé. Sirahne Bli Rudira siku tiang abedik apang tusing kena gemelan uli pekak tiangé. Diastun suba tua, bayune enu gedé gati. Ipidan ngurukang cerik-ceriké di désa masilatan. Pekak tiangé mula guru silat. Mantas mlintengang I Rudira, tusing kanti ngantiang dauh. Cenik gaé ento (CGT). Kasub pekak tiangé bisa ngrépé buka cecek di temboké. Langah ané kanti nyidaang buka kéto. Tiang taén muruk, sakéwala tusing sanget karesep. Tuah bisa makecos buka ngecosin jlinjing di cariké.

Orahin tiang Bli Jṅana apang ngajak Bli Rudira ngejoh uli pekak tiangé. Bungutné tetep mamunyi tuara-tuara. “Ené tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak mula munyahin. Ené araaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak mula munyahin. Ngujang maktinin kawitan. Tusing neked ka Widhi.” Tepukin tiang limané Bli Rudira glayut-glayut suba tusing nyidaang ngujang-ngujang. Tuah bibihné dogén makemélan. Pulesanga lantas ada nuruhin baan yéh apang énggal suud punyahné.

“Kak negak malu dini.” Tegakang tiang pekak tiangé apang tegteg bayuné. Nyak tegteg abedik. “Yén sing énggalan Nyoman nambakin, suba belah tendasné I Rudira. Jelema tusing nawang apa. Ngéndah dogen mabikas. Makejang kadénanga patuh buka ia. To tingalin jumahné. Panakné, somahné, pepes gati maan kemplangan uli I Rudira, aget polos panak somahné. Yén sing kéto suba ejuka tekén polisiné. Méh suba masél jani.”

“Saja Kak. Somah lan panakné lén gati ajak Bli Rudira. Aget pesan nyak nrima apa ja laksanané Bli Rudira. Yén lapuranga, bisa dogén masél. Miribang tiang, somah lan panakné masi lek ngelah bapa buka kéto, buduh tusing karoan apa.”

Sinambi ngilih-ngilihin pekak tiangé, teka somah lan panakné ngidih pelih. “Kak, aksamaang somah tiangé, suba orahin tiang apang suud mamunyah, apang suud ngubat-abit ané tondén seken tawang, masi tusing guguna. Tiang tambis lemig ngorahin apang suud inget dadi raja buduh masi tusing nyak. Mirib pekak nyidaang nuturin apang kenehné tusing kaiket baan raja buduh. Jani, buka tegul kenehné baan gunan raja buduh.”

“Ené tinghalin! Awak tiangé babak belur. Sabilang punyah, tiang dadi sasaran, Kak. Yén sing inget tekén pabesen reraman tiangé kanti ninggalin umah bajang apang nyidaang mabesikan melah, méh bisa suba tiang palas makurenan.” Nrebes yéh paninghalané Ayu Windhu di pipiné ané masawang putih. Makita masi tiang ngetul yéh paninghalané, sakéwala jejeh krana bisa dadi rebat. Rebat tiang ajak somah tiangé, kéto masi rebat Ayu Windhu ajak Bli Rudira. Pabalih tiang dogén yéh paningalané ngetél kanti di muncuk cunguhné ané buka cunguh pilem-pilem Indiané.

“Sebet tiangé gedé gati Kak. Tiang tusing baangina maturan sesai. Lakar ngujang koné maturan tekén kawitan apang tiang maturan kapah-kapah. Nelahang prabia orahanga. Yén maturan tekén kawitan, baktiné koné tuah teked di kawitan, Kak. Sebet tiang Kak. Tiang inget uli kawitan ngranayang lekad di guminé. Nyalanin karmané ané tondén telah. Jani lantas tusing dadi baktiné.”

“Mirib kaponggor I Rudira, sangkan buduh buka jani. Lagas gati mamunyi ané tusing karoan muncukné mantas maan ningeh dogén suba mrasa nawang.”

“Mirib saja Kak. Kaponggor kurenan tiangé ento. Sing ada jalan miribné Kak?”

“Ada jalan, sakéwala lakar nyak apa tusing,  I Rudira nyalanin. Jelema suba kaliput baan gunan raja buduh. Kéwehan buin abedik. Buina misi pengkung. Mrasa tekén awak pinih ririha. Yén ada anak buka kéto, biasané tusing lakar nyak nrima tetimbang uli anak lén.”

“Kénkénang jani Kak?”

“Antiang wanengan dogén. Yén suba pailehné, sina nyak inget tekén awakné.”

Bli Jṅana tusing mesuang munyi apabuin kenehné medalem Ayu Windhu ané tusing nepukin rasa bagia di pakurenan. “Kak, tiang masi pelih, bakat I Rudira dadiang raja buduh. Yén sing dogén I Rudira pilih, sinah tusing buka jani.”

“Tusing turéksa tekén I Rudira. Panawang pekaké uli kawitanné mula ada buduh. Mirib kena pastu apang ada dogén ané buduh ditu. Agetné mula lekad di tongosé sugih sangkan nyidaang sabilang dina mamunyah.”

“Ooooooooo kéto Kak.”

“Yén tawang tiang kawitané ada buduh, sinah tiang tusing nyak makurenan tekén Bli Rudira.” Ayu Windhu nyesel gati.

“Eda maselselan. Pajalan karma adana.”

Ayu Windhu bangun. “Kak aksamaang Bli Rudira. Kéto masi Bli Nyoman eda anggona sebet bikasné Bli Rudira.”

“Sing jagjagin Bli Rudira? Ditu nyempang ngantiang apang inget tekén awakné.” Tiang ngorahin apang nyagnyagin Bli Rudira ané bibihné mesuang bo lau dogén.

“Tusing Bli depang suba. Depang suba kénkén dadiné. Suba med ningalin sesai mamuduh. Tiang mulih Kak.”

“Melah-melah di jalan suba sandikala adana.”

“Nah Kak.”

Mara lakar bangun ngatehang Ayu Windhu, pabaliha tekén pekak tiangé  menek tuun.

 


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar