Raja Punyah Sing Nyak Kalah

Pexels.com

    “Apa dogén ané ngranayang punyah?” kéto tiang matakon tekén Bli Jṅana.  Bli Jṅana dugasé demen madramaan pepes pesan maan dadi patih agung. Kerisné tetep melahanga gati. Mirib baan kapah-kapah maunus uli saungné sangkan gati baraken. Nuju Tumpek Landep tetep gaénanga banten. Ia mapangapti apang jṅanané malandep, buka lanying kerisé. Ia taén nyambat keris ajak warangkané apang tetep mabesikan. Yén mlecat kerisé, warangkané tusing buin maguna. Keris ento ngalih warangka ané lénan. Ané anut ajak tongos kerisé. Tiang tusing kakeneh baan isin tuturné Bli Jṅana. Kija kadén lakar abana ilehané. Dingehang tiang dogén. Tusing ada jeléka ningehang tutur.

     Bli Jṅana ngamelahang tegakné buka maan angsel lakar mesuang isin kenehné. Tiang baan belogé bakat gandong demen pesan ngelah bli buka kéto. Nyak nuturin awak tiangé ané tusing nawang tegeh éndep, kalingké ané asah. Kenyem anggona nyautin. “Ada punyah ulian jegég lan bagus. Mrasa awakné dogén pinih bagusa, pinih jegéga, jatiné yén telebin tuah ajebos dogén bagus lan jegégé ento negul awaké. Yén suba  wanengan lantas amah uled lan geseng baan api. Jegég kalawan bagus ento tuah di kulit dogén, tuah aklamaran bawang. Sangkananga eda ajum mara bagus lan jegég, patutné melahang ngaba kabagusan lan kajegégan. Ané kéweh apang  kenehé melah lan jegeg.”

     “Ada masi punyah baan kasugihan. Ajum mara sugih, kadénanga anaké lénan lakar setata ngidih dogén. Patut masi turéksa, saja beneh maan kasugihané ento. Apa sugih krana jemet magaé, apa sugih ulian tusing beneh? Yén saja sugih, patut mapunia tekén anak lén. Sugih keneh melah lan sugi solah melah, ento patut utsahayang.”

     “Ada masi punyah baan panawang. Kadénanga anaké lén belog gati. Kija-kija ngaba tutur. Di patuakan ngaba tutur. Sabilang anak mapupul tuturina baan bek sirahné misi tutur. Buka bli jani, bli anak punyah masi.” Bli Jṅana ngedékin awakné padidi.

     “Ada punyah mara nglah kuasa. Apa buin tumbén ngwasaang sayan ajum lan punyah, kadénanga kuasané ento kayang mati lakar aba. Kuasa ento patut yasaang apang mapikenoh tekén anak lén.”

     “Liu bacakan punyahé Bli?”

     “Liu!” Bli Jṅana nyekenang gati mamunyi.

     “Ané paling pepesa,  punyah baan inum-inuman.”

     “Saja pesan. Tuak, arak bes kanti wanara konér.”

     “Yén punyah tusing krana tuak arak, punyah apa adané Bli?”

     Bli Jṅana suba nawang angsel munyin tiangé. “Ento punyahné I Rudira, ané demen dadi  raja buduh. Ento punyah dadi raja-rajaan. Jelema bes lamis gati cadikné mamunyi. Mirib crukcuk punyah numitis. Taén ningalin crukcruk punyah?”

     “Tusing Bli?”

     “To suba cara I Rudira. Ané tusing antes pesuang lantas pesuang. Iraga ngelah idhep ngelah wiwéka ento anggon, milah lan milihin apang nyak jelih pesu munyiné. Ento dibi petengé ngéndah, Bhathara tangtangina. Ané pedalem Bli Dharma. Ia kanti pesu gedeg basangné.”

     “Bli ngujang tusing bareng pesu?”

     “Bli inget tekén déwék, suba Bli Dharma ané nglémékin I Rudira. Yén sing kéto, bisa dogén pesu. Bli tuah ngrastitiang apang tunaan buin abedik cadikné I Rudira mamunyi.”

     “Bli Rudira maan takonin tiang, ia nyelapang awakné apang kasambat buduh Bli?”

     “Badaaaaaaaaaaaaah! Ené ané kéweh. Jelema tusing buduh, ngaku buduh. Ané buduh, ngaku inget. Anak punyah mula kéto. Taén nepukin anak punyah? Tusing taén ia ngaku punyah. Jatiné suba punyah, kanti srayang-sruyung awakné, masi ngaku tusing punyah.”

     “Soléh pesan Bli.”

     “Ento suba guminé jani.”

     Makipekan Bli Jṅana ka sisi. Sagét Bli Rudira nénténg arak lan tuak. “Ené araaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak! Ngranayang punyaaaaaaaaaaaaaaaah. Ené tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak ngranayang punyaaaaaaaaaaaaaaaaah. Pilihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Cen budiang. Pilihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin! Cén demenin.”

     “Kumat Bli.”

     “Awak suba tua ruyud pepesin mabakti. Manian apang maan suargan. Ané truna bajang selegang magaé apang ada anggon prabia iduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup! Liunang ngalih pipis. Awak enu seger eda lengit magaé. Ené dingehang. Tiang dibi teka uli planét ané pinih melaha. Ditu tiang dadi rajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ditu masi tiang dadi punyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ené suba ngilehin sakancan planet. Tiang suba maan suargan. Liu dedariné ditu kanti punyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Dedarine tusing makedipan. Ia nyeréré kabagusan tiangé. Ia masi punyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

     “Kénkén ené Bli?”

     “Kumat. Antiang dogén apa ya pesu buin. Jelema punyah tuara-tuara bitbita. Ento dingehang ia suba maan koné ka planét. Nyoman maan ka planét?”

     “Kalingké nawang planét. Nawang awak padidi tusing kakeneh. Suba lamun kéné umuré, tusing masi nyidaang ningalin alis padidi, ningalin gidat padidi, ningalin kuping padidi. Ada di sirah padidi tusing sida baan nulih. Kalingké nawang planét.

     “Saja pesan Man. Sangkan ada cecimpedan, apa ento tulih-tulih mangejohang?”

     “Dadi ané tua-tua orahina mabakti, Bli?”

     “Anak punyah mula kéto. Mabakti masi urusina. Tusing awakné dogén urusina. Nyoman suba maan mabakti?”

     “Suba. Ento geginan sesai Bli. Reraman tiangé nuturin. Urip baan nyilih. Satondén bancuta, pinih tusing apang maan nyakupang lima. Kéto tuturina Bli.”

     “Artiné, tusing kanti ulian I Rudira mabakti.”

     “Ngujang mabakti ngantiang anak lén. Idéwék ané ngaba keneh lan awak padidi.”

     Bli Rudira sayan maakang tekén awak tiangé. Matané barak, muané barak biing. Bibihné mabo lau. “Ene madan tuwak. Tu uli metu, wak ento munyi. Yén nginem tuak dadi punyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ené baangina tuak apang bareng dadi punyaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

     Limané Bli Rudira ngejer mirib baan punyahné kaliwat. ia nuruhang tuakné di lumuré. Bibih tiangé pecuka. Mara lakar turuhina, énggalan Bli Jṅana nampokang.

 


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar