Raja Ngora Nangtangin Bhathara

Youtube

Kénkén kadén jani Bli Rudira jeg sayan-sayan tusing maunduk apabuin maindik mesuang munyi. Sayan ngora. Tusing taén nyikutang di awakné. Yén ngaé baju, sikutang di awaké apang nyak anut, apang tusing baju suba pragat lantas sikutné tusing beneh.

Sajan pesan jelema buduh. Dugasé ené jerat-jerit peteng dégdégé nangtangin Bhathara.

“Bhatharaaaaaaaaaaaaaa, ené lawan i raja buduh! Bhathara di gunung, Bhathara di segara, Bhathara duur langit, Bhathara betén langit, mai paakin kai, i raja buduh! Apang taén kai macentok nglawan Bhathara. Suba med macentok ajak manusa.” Bhathara dogén bani tangtangina kalingké ané lénan. Sajan jelema lebihan madramaan,” tiang ngrieng di keneh.

Pisagané magrudugan teka. Makesiab masi baana, bes peteng guminé nangtangin Bhathara nyén sing gedeg. Lebihan ajum. Sedek anak pules entil, Bli Rudira uyut. Jelema tusing bisa ngundukang cadik. Tuah ja cadik gelah padidi. Asal makemélan dogén.

Tiang makesiab. Bli Dharma bangun masi dugasé nika. “Hé Rudira, raja buduh! Kénkén gumanti kenehé. Dadi peteng kakéné nangtangin Bhathara? Bhathara ané baktinin bli éndahang iba!” Tiang kamemegan. Tumbén pesan tepukin Bli Dharma mesuang munyi buka kéto. Bli Rudira mapi-mapi tusing ningeh. Ia tetep ngamélmél buka tusing ngelah rasa pelih.

“Iba, apa taén katurang tekén Bhathara ané baktinin Bli? Paling-paling iba mantas ngaturang canang. Ento buina canang baan iba meli. Tusing uli gegaén iba. Iba jelema tulah aidupan!”

Tiang bengong ningehang munyiné Bli Dharma buka kéto. Ané taén dingeh, yén anak tusing taén gedeg lantas kanti bangun gedegné lakar gedé dadiné. Ila-ila, kéto anaké wikan nganikaang. Mara anak mendep kadén takut utawi jejeh. Endén malu.

Jagjagin tiang Bli Dharma. “Bli aksamaang ja Bli Rudira. Pedalem masi ia. Iraga masi bakat baang ia dadi raja buduh di dramané. Jani, iraga repot baana. Iraga pelih masi milih jelema. Jani, kakéné bakat tampedang”

Bli Dharma nyak mategtegan buin abedik. Yén anak nyalanang kadharman mula kéto, énggal purna gedegné. Tusing buka tiang, yén suba gedeg, jeg lampias pesuné. Jemakang tiang yéh putih apang sayan anyud gedegné Bli Dharma apang tusing buin ngancuhin getihné. Bli Dharma satmaka tunggul di keneh tiangé. Yén ia lantas nglaut gedeg, tiang masi ané kéweh. Sira lantas patut dadiang tiang imba utawi tatuladan di guminé ané suba sayan kebus? Tuah Bli Dharma dogén tresnain tiang. Bli Dharma ané satya tekén guna geginan.

“Aksamaang Bli.” kéto Bli Dharma mamunyi tekén tiang. “Bes saja Bhathara ané sesai baktinin bli ubat-abita. Lugra Ida Bhathara dogén tusing taén ngubat-ngabit i raja buduh dadi ia bani nangtangin? Jelema mabet-mabet ririh dogén. Jelema ngora. Kéto suba mara nawang akau camplung suba mrasa agenuk panawangé. Kadén timpalé belog dogén. Yén alihang sayan bisa, sayan nawang, sayan bisa matetikas dadi manusa. Manusa manut sesana. Eda Bhathara ubat-abita. Linggih Bhathara ané suci luwih cemerin baan munyi tuara-tuara.”

“Nah, aksamaang Bli Rudira, Bli. Ia bes kaliwat gati jani. Tiang lakar ngindayangin nuturin Bli Rudira. Sina nyak dadian buin abedik.”

“Ampura, Man. Bli tusing sumanangsaya tekén panawang Nyomané. Bli sing pracaya ia lakar magenti kenehné. Kadong suba demen kasambat raja buduh. Jelap-jelapanga awakné buka kéto. Apang ia ngelah pabeneh. Yén, iraga nuturin. Pasautne sinah kéné, “Tiang anak raja buduh. Apa dogén dadi orahang tiang. Masi bibih tiangé tusing kena pajak. Ané mamunyi masi bibih tiangé. Ané mekemélan masi tiang. Ngujang dadi Nyoman iju nglémekin tiang.”

“Madak ja pang tusing buka kéto, Bli. Sina nyak magenti bikas buin abedik. Eda ja liu, abedik dogén apang dadian uyut di désané ené. Buka jani suba peteng masi uyut, kalingké lemah.”

“Yén buin bani ngubat-ngabit Bhathara, lakar katunasin apang Lugra Ida Bhathara mamidanda. Bes tuara-tuara gati munyianga. Bli mulih malu.”

“Lautang, Bli.”

Somahné Bli Rudira ngeling masesengilan di arep tiangé. Ia mrasa lek ngelah somah buka kéto. Ayu Windhu adané. Panakné I Candra Bhuwana masi bareng ngeling. Mirib lek ngelah bapa buka kéto. Pragat ngaé repot anak lén dogén. Tusing geginané dogén incepanga.  “Bli tulungin ja tiang abedik. Dadi kakéné somah tiangé jani. Magenti pesan dugasé ngidih tiang. Ia polos. “

“Mula kéto, anak ada ané kenehanga, polosanga sebengné, alusanga munyiné, apang énggal nyejepin keneh Ayu-né. Lelipi gadang kadén keto. Saru gobané ajak don kayuné sagét suba nyotot, wisané gedé gati ngraranin.”

Nyeledét masi tiang tekén somahné Bli Rudira. “Jegég,” kéto tiang di keneh. Suud tiang nyeledét, kenyem-kenyem tiang. Mirib tiang masi kena buduh kasemaran. Tuturin tiang  keneh tiangé. “Tusing dadi ngéndah ngaba keneh, apabuin ngelah demen tekén somah timpal. Eda pesan. Unjal tiang angkihan tiangé mrasa nyak tegtegan. Inget tiang suba ngelah somah. Somah jumah ané ajak masuka-duka ento lakar tetep tuléngaang tiang. Ngujang somahné Bli Rudira kenehang?

”Nah Ayu, Bli mautsaha.”  Usap-usapin tiang tunduné Bli Rudira apang nyak inget tekén awakné. Tiang makisi-kisi, “Ngujang dadi Bhathara ubat-abit Bli?”

Polos ia masaut. “Suba med ngubat-abit lénan tekén Bhathara, apang taén nangtangin Bhathara. Nyén ada di guminé bani nangtangin Bhathara lénan tekén Bli? Tusing ada. Ulian bani nangtangin Bhathara, bli sayan kaloktah di guminé. Dadi sesambatan di guminé. Ené i raja buduh bani nangtangin Bhathara, kéto lakar sambata tekén guminé”

“Badah, dong dadiné Bli ené inget dugasé nangtangin Bhathara?”

“Inget. Ngujang tusing. Jelap-jelapang buduh-buduhang apang saja kadéna buduh.”

Gemelang tiang limané, yén sing ada somahné, suba pulangang ka cadikné.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar