Damuh Tengai Tepet

Ilustrasi: Pixabay

Mémén tiangé ngrieng uli sukat guminé uyak gering lan grubug. Tuara-tuara munyiné pesu, “Kéné idupé buka ngantiang damuh tengai tepet.” Nyén sing makesiab baana. Dija ada unduk, ada damuh tengai tepet? Tajeg surya nagih damuh, gigis belogé. Yén semengan mirib ada damuh di muncuk-muncuk padangé ngenah ening. Ané jejehina tekén pataniné, damuh lengis mati baana tajuk-tajukanné.

            “Eda ja ngrieng buka kéto, Mé. Bes keras gati isin griengan Mémé.” Dupdupang tiang mémén tiangé apang suud ngrieng buka kéto. Nyak mendep buina nyak tusing uyut dogén. Mémén tiangé ngulak-ngulak idupné. Sadrasan idupé suba liu rasaanga. Tiang ané mara mabo cekuh tekén isin idup tusing masi bani sanget mamunyi krana joh tongos idupné i mémé ajak tiang.

            Tawanga tiang glencar-glenjir buka tusing nawang isi idup. Orahina tiang negak di sampingné. “Né tulungin jebos mémé, pelutang bawang anggon basa.”

            Tiang tusing liunan patakon. Jeg pelut tiang bawangé. Kulitné ilangang tiang. Sekel aklupakan pejang, sabilang aklupakan pejang tiang, kanti telah kudang bungkul bawangé klupakin tiang. Sagét teka mémén tiangé uli nuruhin céléngné. Adan céléngné luung masi i tabu, buina nyak timut gati. Badan céléngé dong tusing sanget melah, idup di désa adana. Tainé tusing kanti mabo, sabilang sanja aba tiang ka tegalé anggon ngrabukin tajukanné. Yén nuju ia ngamah, ikutné kutal-kutil. Tiang makeneh-keneh, ulian ené miribné sangkan ada paribasa kutal-kutil ikut céléng? Ah, ngujang céléng bakat rambang. Sajan keneh adana, apa ja marawat ento bakat sambat.

            “Dadi kétoang bawangé klupakin?”

            “Mémé ngorahin nglupakin bawang? Suba klupakin tiang, dadi pelih?”

            Mémén tiangé tusing nglaturang ngaréngné. Kedekina tiang, “Sajan jelema tusing nawang apa?”

            “Mémé nawang apa?” Balikang tiang patakon mémén tiangé.

            “Nawang pesan. Ento panakné ané kejag-kejog di pangkungé ngalih woh-wohan. Yén suba betek kejit-kejit ia.” Mabalik kedék baana tiang buung gedeg.

 “Lakar kujang klupakan bawangé?” Tiang matakon apang tusing buin pelih.

            “Kujang? Gecek dogén lakar anggon basan pindang.”

            Tiang prajani ngecek kanti cenik gati. “Marérén malu, mitungan anaké yén magaé. Eda jeg tusing nganggo tetimbang. Ngelah wiwéka anggon kapah-kapah.”

            “Nah Mé. Sinah Mémé dugas melingang tiang maan tutur i belog sangkan kakéné tiang jani? Sabilang tundén mémé tusing taén beneh baan ngresepang?”

            “Dadi tawang? Pisagané kénkén nyambatin? Nyesel kénkén?”

            “Sing Mé. Mara keneh-kenehang jeg belog gati. Mémé ngorahang damuh tengai tepet kayang jani tiang tusing taén nepukin damuh tengai tepet.”

            “Sangkalanga pelajahang awaké.”

            Baan klemekina buka kéto, tiang matakon-takon di keneh, “Nyén takonin lénan tekén kenehé padidi?” Tiang masila nyémplég sedek matan ainé tajeg. Beneng neked menek. Rasaang tiang neked ba duur ngliwatin langité gadang. Kebusé kataanang, buina nyak dugasé nika kebus ngéntak. ”Jani gantiné maan damuh tengai tepet,” tiang ngrengkeng sambilang tiang ngusap-ngusapin awak tiangé ané suba kaput peluh. Tiang suba nyukserahang awak ring Bhathara Kala yén kayun nadah apang tadaha krana kalané gumanti Sanghyang Kala ngwasaang baan tengai tepet tegak nyémplég ngantiang damuh. Saja ja ada damuh tengai tepet? Mémén tiangé tusing rungu tekén polah tiangé kanti tambis semutan, kebus bara, tusing masi ada ketélan damuh anang abedik. Sliksik tiang di muncuk padang lepasé mirib ada damuh di muncukné. Tusing masi tepuk. Dija koné tongos damuh tengai tepeté? Gaénanga kenehé paling tekén i mémé. Yen sing ada damuh tengai tepet, ngujang dadi ada lengkara buka kéto? Sinah ada, krana tondén tepuk ngranayang sangkan paling buka jani.

            Selédetina masi polah tiangé tekén mémén tiangé, mara suud nuruhin i tabu. “Anak ngujang adana ento? Dadi maplisahan buka kéto? Tajeg Surya makebus-kebus masan gumi uyak gering lan grubug eda ja ngéndah. Démpélang kéto déwéké.” Mémén tiangé gedeg pesan. “Kéné té geringé tusing pegat-pegat tekané. Maan majadengan ajebos buin mangkidan. Kénkén gumanti kenéhé? Tusing madalem anak tua adana ento.”

            Emih mémén tiangé nyangket-nyangket munyiné. “Mémé taén nyambat ngantiang damuh tengai tepet. Suba antiang tiang, tusing tuun-tuun uli ambarané. Mémé ngorahin mlajahang awak. Suba plajahang tiang awak tiangé.”

            “Sajan jelema olog. Ééééééééé, Ento artiné makelo gati, tusing ada nulungin. Tawang?”

            Tiang mendep buka jangkriké ketebin. Pepes maan tutur uli anaké wikan-wikan, “Tusing dadi alpaka tekén guru rupaka. Guru rupaka pinaka déwa sekala. Lamun encén ja dueg, ririh, sugih lamun engsap tekén guru rupaka lakar nyalah angkuh pajalan idupné.” Tiang nyligcig ka paon. Basangé suba alah irukin sedukné.

            “Kanggoang tuah akétoan ada. Sambel bawang ajak bé pindang magoréng kanggoang eda bes bé dogén aliha.”

            Ento luungné ngelah mémé tusing taen sekel tekén sentanané. kalus-alusin mémén tiangé, “Mé, di Galunganné i tabu patungang nah. Mirib mabaet sangangdasa.”

            “Orahanga ja awak meled urutan céléng.”

            “Kéto ja masi, Mé.”

            “Sing. Tusing dadi adep! Antiang bin abedik apang mabaet satus kutus. Mémé enu demen ningalin  i tabu ngamah. Demen mémé ningalin ikutné kital-kitul.”

            “Béh, Mémé. Pedalem ja tiang té. Bés kakene dogén pragat bé pindang sesai, suud magoréng, matim, suud matim mapes, suud mapes matum. Kéto dogén, Mé.”

            “Iraga tuna idupé eda tegeh-tegeh aliha. Apa ja ada pican Widhi ento tunas. Lebihan tegeh énggal gelem nyanan. Mémé sing nyak sentanan méméné gelem. Bani gelem masan gering lan grubug jani?”

            “Sing Mé.”                        

            “Yén suba sing, eda tegeh-tegeh nyalanin idup. Uli cerik malu lantas ngedénang. Buka madaaré yén jeg ngebekin prajani, bisa bengka.”

            “Mémé suba ningeh?”

            “Indik apa?”

            “Jani, liu céléngé mati, Mé. Grubug céléng nekaian. Sing pedalem keto i tabu mati percuma? Ukana maan pipis payu matanem. Liu ruginé, Mé.”

            “Eda nakut-nakutin mémé. Eda nguluk-nguluk anak tua. Gedé dosané, tawang?”

            “Sing Mé. Ené seken.”

            Mirib jejeh masi mémén tiangé céléngné mati percuma lantas puakanga. Tiang ngalih masi telung kilo apang ada anggon ngentinin bé pindangé.

            Suud muakang makejang mabayahan. Kenyem-kenyem mémén tiangé. “Jani suba ngetél damuh tengai tepeté.” Mémén tiangé ngitung pipisné. Mara lakar cotot tiang uli duri, mémén tiangé séngeh, “Eda muruk mamaling, yén meled, né juang abidang.”


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar