Muncuk Yéh

Pexels.com

“To di tebén muncuk yéhe?”

            “Encén?”

            “To. Énggalin kepung apang kanti bakat. Ento anggon ngusapin boké apang énggal lantang.” Bapa Gdé ngorahin ceriké-ceriké ané bareng ngenyat di tukadé apang énggal-énggal ka tebén ngalih muncuk yéh. Saling pamalunin ngepung muncuk yéh. Usap-usapanga di sirahné. Tiang nawang bok cerik-ceriké ané bareng ngenyat ento mara suud macukur. Magenepan pesan potongan cukuranné. Ada plontos, alias magundul, ada demen ané makuncir, ada ané buka matopong, pabahanne dogén misi bok. Makejang méndahan ngaba bok. Bok ané nongos di sirahé mula dadi anggon cecirén.

            Tiang makeneh-keneh ngujang dadi muncuk yéh anggon nglantangang bok? Ngujang dadi muncuké di tebén? Yén muncuk sinah di duur, di dulu. Ené dadi soléh, di tebén. Mirib yén suba di tebén lantas ka dulu buin? Ené mirib cihna guminé bunter? Tiang matakon-takon di keneh. Bapa Gdé mula jail. Gaénanga tiang makeneh-keneh ané soléh-soléh. Yén maan selah malali, lakar takonin Bapa Gdé. Ngujang dadi muncuk yéhé di tebén. Sakéwala masan gumi grubug lan masan gering tusing masi bani ngorta kangin kauh. Ah, lakar ngujang ngitungang kakéto. Muncuk yéh bakat itungin. Adeken nyatuang ané lénan. Masi tusing wareg baana tekén satuan muncuk yéhé. Ané demenin, enu ada tongos ngenyat. Tongos ngalih bé. Pinih tusing ada lakar anggon pésan apabuin somah tiangé bisa nandusin. Telengisné lakar idih adukang ajak bé. Basang tiangé suba mrasa seduk, satondén maan pésan bé tukad. Kyuyuné lakar goréng, buina ngelah lengis tandusan gegaén somah tiangé. Tusing lengis meli di peken. Somah tiangé di kapah-kapahé demen nandusin. Melah koné asané yén maan nandusin, uli ngihkih nyuh, nadiang santen, mumpunin kanti ngrodok, ngenah lengis, nudukin. Rorobanné alih tiang abedik anggon nyantenin pakuné.

            Ortaang tiang cerik-ceriké marebut ngalih muncuk yéh tekén somah tiangé. Ia kenyem-kenyem. “Mirib tusing taén dadi anak cerik. Ipidan kadén patuh marebut masi ngalih muncuk yéh anggon nglantangang bok.”

            “Asané tusing taén ngalih kakéto?”

            “Awak suba ngeséng kauh. Apa ya kingetang? Ipidan Beli ngalih muncuk yéh, jani cerik-ceriké ngalih masi muncuk yéh. Makejang demen tekén yéh. Jani, tiang ngaé lengis masi ulian yéh, marupa santen. Mapumpunin, makrodokang kanti marupa lengis.”

            “Yéh masi lakarné. Yéh masi ngranaang makejang idup. Lamun kéto, mani lakar ajakin buin ngenyat apang énggal lantang bok cerik-ceriké.”

            “Eda maboya buka kéto. Yén mula boké langah, ping kuda-kuda ngalih muncuk yéh ya tetep langah.”

            “Oooooooooooooo kéto. Kadén dadi ulian muncuk yéh, nyak énggal samah lan tebel boké.”

            Tiang ngaput pésan baan don biu ané alih tiang di tegalé. Pés tiang kanti mebo basan bé nyluksuk di cunguh tiangé. Mirib suba lebeng lantas kangkid. Somah tiangé énggal-énggal ngingetang apang tiang masaiban malu suud nyakan tusing dadi nglagar pésan nyalian lan baboso. Tiang nuutang dogén. “Sabilang ané lakar ajeng aturang malu tekén ané nuénang uripné,” kétoanga nuturin tiang. Lek baana suba tua kakéné tuturina. Buina inget tekén pabesen leluhuré ipidan, “Eda pesan bani tekén somah krana ia suba kelih juang. Tusing uli cerik ajak. Buina yén melah masomah, Bhathara-bhathari nyuécanin. Pabesené ento negul keneh tiangé.

            Dugas ngenyaté, tiang maan nyambat lakar ngenyat buin di Redité Manisé. Cerik-ceriké masuryak misi saling gobag ajak timpal-timpalné macihna ia lega. Lega maan macimplung di tukadé ané mayéh ening. Saja pesan, semengan suba pada mapupul jumah tiangé lakar ngenyat. Tiang dong suba nawang ia jatiné lakar ngalih muncuk yéh lakar anggona nglantangang bokné.

            “Mai Pa ka tukadé.”

            “Sing dadi adéngang. Suba maan nyampah? Nyanan di tukadé nglimuh.”

            “Ené tingalin. Basang tiangé suba mratungtung buka kendang angklungé.” Cerik-ceriké ento misi ngédéngang basangné. Tiang makita mablekis mara kéto anaké cerik-cerik. Ipidan tiang kéto ya masi?”

            Saja pesan makejang pada égar. Ada ngaba dungki. Ada ngaba bubu. Ada ngaba sésér apang énggalan ngejuk bé. Neked di tukadé, saling pamaluin mukak baju. Ada ané malalung apang tis koné basangné. Anak cerik adana, ada dogén gaéné. Tiang ngempel di dulu. Ilehang liang pajalan yéhé aba tiang ka kenawan apang sulukan kanti cenik gati tongos tiangé ngenyat. Suba ngenah bené marebut saling pamaluin ngejuk. Ada makatang udang, ada makatang maboso, ada ané dueg ngogo, bé julit ané belig ento aluh baana ngejuk. Limané alah magigi. Kendel gati, mara maan ngejuk apti-aptianné. “Cang sing ngalih bagian, buung ngalih bagian bé buin. Ené dogén suba abesik, lakar tim.”

            “Udang sing ngalih?” jailin tiang.

            “Sing Pa. Kangkék dogén rénggah. Isinné abedik.”

            “Prajani sing nganggoang udang mara maan bé julit.”

            Kanti mrasa lakar mabileh suryané, tiang ngenyat ajak cerik-ceriké. “Mai mulih suba tajeg surya. Nyén nawang di tukadé adana?” Énggalang tiang ngrudugang empelanné apang nambuar yéhé majalan ngetebénang. Prajani marebut cerik-ceriké ngalih muncuk yéh. Tiang ingkel-ingkel ngedékin cerik-ceriké buka kéto. Usapanga di sirahné ping telu. “Mai mulih suba tajeg surya.”

            Saling pamaluin majalan, mara sambatang tiang suba tajeg surya. Mirib taén ningeh satwan Sanghyang Kala. Tajeg surya Sanghyang Kala ngalih tadahan. Ento mirib incepanga gati. Apa krana basangné suba seduk buina lakar ngetim be julit ngranayang? Tiang kenyem-keyem ningalin cerik-ceriké buka kéto nyak bareng-bareng.

            “Bin awuku bin ngenyat Pa, nah.”

            “Marérén malu ngenyat. Baang béné idup malu. Sabilang awuku alih buin pidan lantas ia ngendahang awakné buin.”

            “Mumpung enu prai Pa.”

            “Ah sing ngugu krana libur. Orahang ja awak meled boké lantang.” Ia kedék ingkel-ingkel. “Sangkananga eda bes perutanga macukur. Ento buin misi makuncir.” Timpal-timpalné ngedeng kuncirné. Ia élag-élog krana maan bé julit gedé lantang, lakar tima mabasa rajang. “ Ipidan anak makuncir, orahanga anak demit tawang?” Mabriag timpal-timpalné ngedékin.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar