I PUDAK NGALIH MATANAI

PKYI

             “Akuda ada matanai?”

            “Nyak nawang.”

            “Akuda ada bulan akéto ada matanai. Yén ada roras bulan, sinah ada roras matanai.” I Bayu Prana kesiar-kesiur ngampehang miikné  I Pudak. I pudak sayan nglayat-glayut sambilanga nelektekang paileh pajalanné i matanai. Jatiné ia, anak demen ngdéngang miikné. Dija ja i matanai kemo suba lakuna. Buka anak kasemaran dogén tepukin. Ia matutur-turan nuturang matanai. Baan meledné nawang pajalan matanai. Ngrastiti apang kaswécacan sina maan nongos ditu. Uli mara lekad matan ainé ia negak marep kangin. Makeneh-keneh ia, “Kija ja lakar pajalan matanainé jani ngamenékang apa ngauhang? Apa ngajanang ngutarayana? Apa daksinayana? Lakar pabalih malu.”

“Pudak mai ja paakang negak ajak Beli. Beli lakar satia ngeberang kamiikan Pudaké kanti ka tungtung kenehé. “ Mara ningeh kéto, I Pudak Arum prajani maakang nangsek ngamelahang tegak maakin I Bayu Prana tusing kimud anang abedik. Mirib suba tawanga I Bayu Prana melah anggon sawitra lakar dadi ajak kemo-mai.           

            “Suksma Beli Bayu. Uli pidan, tiang meled apang nawang paileh matanai uli mara endag kanti engseb. Meled tiang malajahin apang nawang matanai. Yén sing ada matanai sinah Beli ajak tiang tusing nyidaang ningalin apa. Pati grépé suba tiang ajak beli, tan bina buka anak buta kilangan tungked.”

            “Ngelah dogén pangajum I Pudak. Suba tawang, sinah ada meledanga. Nah, mai ja paakang, beli ngeberang ngaba pudak ka bongkol langit keneh ané si kangin.”

            “Saja té Beli?”

            “Uli pidan beli taén mitya tekén Pudak?”

            Prajani I Bayu Prana mesuang sakancan prana. Jeg makesiuh baana I Pudak kanti ka bongkol langité kangin. Ditu ia makesiab dadi liu tepukina tapasui carmane masawang putih kuning. Dikénkéné tepukina buka makedépan teja pesu uli tapasuiné ento. “Téja apa ya, ento?” keto I Pudak matakon-takon di keneh. “Mirib baan sesainé paak tekén matanai ngranayang sayan nyusup di anggané.” Ia nyautin patakoné padidi. Baan liu gati tapasuiné marep kangin, meled masi ia matakon. Lakar nakonang geginan tapasuiné ento. Sakéwala jejeh. Nyén nawang tumbén matemu, bisa-bisa pelih bakat tepuk. Yén tapasuiné menggah piduka,bisa geseng baana, kéto taén pacana buka tutur Sanghyang Samara-Ratih sangkan nyusup di keneh manusané.  Ia lantas negak paling siduri.

            Mula pudak adana. Miik aba-abaanné. Ia Bayu Prana sayan pesu jailné buin ampehanga miikné I Pudak makejang tapasuine sedek masila ngaregepang ento inget tekén anggané. “Dadi tumbén ada miik buka kené? Buina miikné nepud ka keneh déwéké. Miik apa ya ené?” kéto tapasuiné saling takonin.

            “Sasukat ngayah dini di kaja kangin tumbén buka kéné? Sinah sueca Sanghyang Raditya tekén iraga ajak makejang. Yén sing kaswécanan, sinah tusing ada ganda arum, miik buka kéné.” Makejang makipekan ka duri. Tepukina  I Pudak Arum negak nguntul. Awakné ngejer krana ngoda tapasuiné ento.

            “Mai dini laku!”

            I Pudak kipek-kipek. “Titiang Ratu?”

            “Beneh nyén buin.”

            “Ampura sampun ngoda kayun Ratu. Mawit saking titiang yogan I Ratu nénten purna.”

            “Tusing. Ulian Pudak teka, sayan melah ilehan bayun bapané. Nyak mailehan miik. Uli pidan nganti apang ada kaswécanan maan prana miik mara kasidhan. Sinah ulian  I Bayu Prana mai?”

            “Yukti pisan  Ratu. Titiang taler meled pisan tangkil mriki ring purwa désa. Kocap iriki nampek sareng Pasupati désa, Satya désa, sareng Dharma désa, Ratu?”

            “Dadi tawang?”

            “Ipun I Bayu Prana nuturang sareng titiang. Antuk meled uning samaliha meled tangkil, titiang murunang déwék mriki.”

            “Jani dini nongos, ajaka nangkilin Hyang Baskara Dipati sabilang dina. Madak apang kaswécanan ngicénin usadha keneh. Kéné liu grubug, gring mrana nglimbak di guminé. Sina Hyang Surya malingga, Ida dados Sanghyang Aswinodéwa ngicénin tamba sarwapraniné.”

            “Utama pisan pangrastiti Singgih Ratu.”

            Para Tapasuiné ento makejang ngamelahang linggihné. Makejang ngicepang sabda-bayu-idhep. Sagét ada téja masuter bunter galang buka nglayang di Siwadrawa tapasuiné. I Pudak sayan ngincepang kenehné. Ia ngrastitiang, “Ratu malingga ja ring manah titiangé. Jaga iring titiang saraina Singgih Ratu.”

            Mirib ada apakpakan basé, tejané ento ilang. Makejang tapasuiné pati takon. “Kija Hyang Bhaskara dadi sayan enduh téjané jani? Apa mirib kuang yasa kertine dini di guminé? Yén kéné-kéné sinah lakar makelo gring mrana lan grubugé mamurthi.”

            Ada  Tapasuiné betel pangaksiané. Telektekanga I Pudak Arum. “Ratu Sang maangga Tapasui. Irika ring manahné I Pudak Arum, Hyang Surya matéja. Punika napi.”

            “Ring dija?”

“Punika napi.” Tapasuiné ané pradnyan ento nujuhang kenehné I Pudak Arum. “Ring teleng manah ipuné magenah. Mula kaswécanan I Pudak Arum. Yén sing melah mayasa kerti, sinah tusing kaswécanan.”

Gigis makesiabné I Pudak Arum. Ia nyiksik bulu di kenehné, “Dija koné. Hyang Surya malinggih?” Kanti kenyel ia ngalihin. Peluhné ngrébés pesu. Sayan alihina, sayan sayan tusing tepuk.

 


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar