ANÉ SETATA DOTANGA NYABRAN PURNAMA MIWAH TILEM

PKYI

/1/

 

Ané dotanga setata nyabran purnama, negak ajak gagélané di betén punyan sandaté di natah umahné, sarwi nuturin unduk tresna. Ané dadi gagélané, anak luh jegég. Langsing lanjar. Bangkiang rengkiang. Bok lantang magéloran teked di telapakan batisné. Tan péndah gulem ngemu ujan. Gidatné misi poni, rata ngalénténg di duur alisné nyurarit. Nyurarit di duur paningalané waluya sitangsu purnama sasih kapat. Kulitné buka kulit ceroring tasak tur miik ngalub. Baan miikné, sunar bulan miwah anginé ngusirsir ané nempuh milu miik. Kuting natah umahné milu masi miik. Miikné ngasorang bon bungan sandaté ané nedeng mekar.

Satondén nuturin unduk tresna asih, bok gagélané apunina. Apunina aji lengis miik. Suud ngapunin suahina. Sing suah plastik anggona nyuahin. Suah pendok anggona nyuahin. Sing suah pendok ulian meli anggona nyuahin. Suah pendok tetamian anggona nyuahin. Tetamian pabaang dadongné dugasé ia menék teruna. Satondén maang, dadongné mabesen.

“Bagus genjing, melahang mejang suahé ténénan. Da pakidihanga. Da kanti ilang apa buin lung. Di subané maan gagélan, anggon nyuahin bokné.”

Suud nyuahin, ia nlektekang paningalan gagélané. Sarwi nlektekang, lima kenawané ngusap-usap pipin gagélané. Ngusap-usap sambilanga nembang pupuh semarandana. Pupuh ané tembanganga, nyeritaang anak bajang lan anak teruna ngulat tresna di Desa  Kinasih. Desa, sakancan ané nongosin tresna kapining sarwa prani di guminé. Tresna masi kapining kawitan miwah Betara-Betari sami. Désa, sakancan anaké nongosin ngelah sinonggan, tresnané pinaka titi pangancan nyujur idup trepti sakayang-kayang. Kéto masi pinaka titi pangancan nyalanang saling asah, saling asih miwah saling asuh kanti kawekas.

Suba kéto ia ngajakin gagélané nlektekang bulané ané tan péndah bokor selaka nyalang.

Ngamel jriji lima gagélané, kéné ia nuturin.

“Tresnané, adi jegég listuayu, waluya bulan bunter nyunarang galang. Peteng di guminé punah baana. Peténg ané liunné nenem di kenehé punah masi. Sinalih tunggil petengé ané nemnem ento maadan gedeg. Gedégé ngametuang dukita di déwéké. Sing buungan ngranaang anak lén milu dukita.”

Nimbalin ané raosanga ento, ia dot gagélané makenyem sinambi nyledét déwékné. Ia dot masi, di subané makenyem lan nyledét, gagélané nyigit lengené lantas matakon.

“Galang tresnané, bli bagus, nyunarang apa?”

Sonder makeneh buin ia mesuang pasaut.

“Galang tresnané, adi jegég listu ayu, nyunarang rasa lega, rasa liang miwah rasa bagia. Rasané ento, makatelu, ngawetuang kenyem manis. Kenyem manis ngawetuang semita bingar lan cacingak égar. Semita bingar lan cacingak égaré ngawetuang pangrabda ané ngawinang gagélané sayan sayang. Tur, ngawinang anaké nlektekang meled ngajak masawitra. Makita masi ngajak manyama lan makrama.”

Ia dot masi, gagélané buin mesuang patakon.

“Yén galang tresnané limbakang ka guminé, kénkén panadinné?”

Sonder makeneh masi, buin ia mesuang pasaut di subané makenyem.

“Guminé trepti. Sujatinné, adi jegég listu ayu sayang, galang tresnané ané ngranaang tur makardi trepti. Kéñ makrana kéto? Galang tresnané ngranaang jatmané liang lan bagia. Galang tresnané ngranaang semitan jatmané bingar lan cacingakné égar. Galang tresnané masi ngranaang jatmané makenyem. Galang tresnané, buka orahang bli, ngawinang punah gedeg jatmané. Gedegé adi, yén tuutang ngrudeg, di kapan guminé trepti?”

Ia dot, ané telataranga ento, ngranaang gagélané maanggutan. Ngranaang gagélané di subané maanggutan, ngorahin bareng-bareng suud nlektekang bulan.

Ané pinih dotanga, satondén matilar uli natah umahné, gagélané mapangidih saling kenyemin. Laut mesikang bibih. Laut saling tlektekang. Ritatkala saling tlektekang ento, ia lakar ngraos.

“Sig paningalan adiné ada bulan. Warnané ané di paningalan adiné ané kébot, kuning. Tan péndah emas. Sunarné ngranaang awak bliné anget. Ngranaang keneh bline anget. Sunar sig diawak bliné, sunar di keneh bliné saling jujuh. Dugas mabesikan, kasemaran ngliput bli. Kasemaran kapining adi. Kasemaran ngawetuang dot. Dot sakayang-kayang ngulat tresna ajak adi. Warnané ané di paningalan adiné di kenawan putih. Putih sentak. Tan péndah yangbubu. Sunarané ngranaang bli kadirasa mangulayang. Mangulayang di tongosé galang maglanaran lan ngesiuhang bon bunga sandat, bunga cempaka miwah bunga jepun cenana. Mangulayang sinambi nembangang pupuh semarandana nyaritayang anak bajang miwah anak teruna nglanggengang tresna.”

/2/

 

Ané setata dotanga nyabran tilem, negak ajak gagélané. Negak madampingan di duur bangku betoné. Di betén punyan jepun cenané ané mentik di natah umah gagélané. Jepun cenana ané bungané nged ngrempayak, nyabran tepuh angin layak-layak.

Napkala gagélané nyadahang sirah di palané, ia nlektekang bunga jepun cenanané sunarin lampu neon ané ngendih di duur pamesu umahné. Tusing makelo ia nlektekang. Wiréh buin apakpakan basé ia nlektekang bintangé patrambiah ngebekin langit, waluya kunang-kunang pakenyitnyit. Bungah ané metu uli kenehné ngranaang ia buka ningalin lengkara matulis di anginé ané sedek ngusirsir: kapin sunar galangé cenik, sida ngasorang salinggah-linggah peteng.

Sinambi ngelut palan gagélané, ditu ia nuturin unduk tresna.

“Purnama ané liwat, adi jegég listuayu, bli nganirgamaang tresnané pinaka galang. Galang ané ngasorang peteng.”

Ané dotanga suud ia ngorahang kéto, gagélané mesuang patakon uli bibihné barak ngatirah buka barak isin woh delima.

“Tilemé jani, apa lakar tuturin bli tiang unduk tresna?”

Patakon gagélané ento suud makenying lakar sautina aji:

“Petengé ngliput galang. Gedegé ngliput tresna.”

Ané dotanga buin, gagélané nyangkuah aji patakon, “ngliput kénkéñ? Orahin tiang. Enggalin.”

“Ngliput, ngranaang galang utawi tresnané buka kaput.”

Ané dotanga suud ngorahang kéto, gagélana mapangidih

“ Orahin anaké tiang, kénkénang ngagah kaputané, apang galang utawi tresnané buin buka jati mula.”

Makenyem ia. Laut nimbalin aji pasaut.

“Ngagah sing nyidaang. Ngilangang seka bedik nyidaang. Carané, endihang galang di kenehé. Kapin galang akenyitan. Kapin kéto, galangé sida ngasorang amul apa ja linggah petengé.”

Ia ngedotang buin, gagélané nyandak aji raos. Tabuh raosné matadah manying.

“Apa anggon ngendihang bli bagus? Naé, orahin anaké. Enggalin. Enggalin.”

Masaut ia, sinambi ngamel jriji lima kenawan gagélané.

“Endihang aji nyet. Tulukin baan kruna éling. “Elingé ento raos tuah abuku. Kapin kéto, sekabedik sida ngasorang gedeg di kenehé. Gedeg ané ngaput tresnané.”

Ia ngedotang, mesuang raos, tabuhné matadah manying, gagélané mapangidih.

“Raos bliné makulit. Orahin, orahin tiang aji raos ané sida baan nampi, ané ngranaang tiang ngerti.”

Satonden nyautin, ia ngadekin bok gagélané ané miik. Laut mesuang lengkara sambung-sinambung pinaka panyawis disubané, makenyem bagia.

“Elingé raketang di angga sarirané. Satondén kéto, teg-tegang kenehé tur degdegang bayuné. Sambat raris di ati, élingé ané anggon ngendihang galang kenehé, soroh ané suci nirmala. Gedegé, ané ngranjing bacakan mala, pastika sekabedik ilang. Apang tawang, adi jegeg listuayu, anak pageh ngukuhang ané soroh suci nirmala, nyehin sakancan ané ngranjing bacakan mala. To awanan kukuhin élingé aji keneh saat lan seed. Da keda-keda. Wiréh keda-kedané ngranaang gedegé sayan ngliput. Yén suba kéto sing buungan, galang kenehé ané suba endihang makebiet mati.”

Ané pinih dotanga, suud ia ngraos kéto bon bunga jepun cenanané makesiuh ngebekin natahé. Pinaka cihna gagélané sida nampi raosné. Pinaka cihna gagélané ngerti tekén raosné

Ané pinih dotanga buin, gagélané ngelut awakné uli duri sarwi kisi-kisi.

“Dumogi peteng sing taén ngliput galang keneh iragané. Dumogi gedeg sing taén ngliput tresnan iragané. Sakayang-kayang.”

Geluta tekén gagélané uli duri ia bagia. Baan bagiané ia madingang awak. Disubané awakné mabading ia ngelut gagélané. Saling gelut ajak gagélané, ia ngedotang mesuang raos saling tembungin.

“Petengé ngranaang iraga engsap.”

“Engsapé ngranaang iraga tusing ngrasaang.”

“Tusing ngrasaang kaluihan tresnané.”

“Kaluihan ané yukti-yukti luih.”

“Luih ané ngranaang setata nganggon tresnané suluh.”

“Suluh majalan.”

“Majalan ngalih.”

“Ngalih tresna sujati.”

“Tresna sujati ané ngranaang sakayang-kayang saling sayangin.”

“Saling tresnain.”

“Saling sayang lan saling tresnain”.

“Saenu nyidaang maangkihan.”

“Saenu uripé tondéñ kabancut.”

“Kabancut ring Ida Sang Ngripta Tresna.

“Ngripta antuk kayun maha suci nirmala tan kenéng leteh lan mala.”

Laut ia megending: galang keneh, galang keneh, da magedi. Da magedi uli keneh tiangé. Yén nirgamaang tungked, idéwa tungked besi. Tungked ané nandanin tiang, kema, ka taman asri lan melah tan kadi. Taman ané misi soroh bunga suci. Makenyah warnané. Miik sumirik bonné. Taman misi telaga. Telaga ning sriak-sriak yén tempuh pawana. Telaga ané entikin tunjung aketi. Tunjung, misi sasuratan: tresnané waluya sitangsu galang maglanaran. Nyunarin keneh sarwapraniné. Nyunarin sakancan ané ada di guminé. Galang keneh, galang keneh tuah idewa ané ngranaang petengé murca. Sakayang-kayang sing ada.

Laut gagélané nimbalin magending: galang keneh, galang keneh, da ilang. Yén idéwa ilang, ilang masi tresna uli keneh tiangé. Yén ilang tresna uli keneh tiangé, buin tiang liputa tekén petengé. Buin tiang liputa tekén gedegé. Yén suba liput peteng lan gedeg engsap tiang. Engsap tekén gagélan. Engsap ngelah gagélan. Engsap tekén gagélan, engsap ngelah gagélan, engsap tiang tekén kénkén rasané nresnain, kénkén rasané tresnaina. Engsap masi tiang tekén kita nglanggengang tresna. Galang keneh, galang keneh da idéwa ilang. Apang tiang sing kadanan sing pageh mikukuhin tresna. Apang tiang sing kadanan juru miwalin semaya. Semaya, aidupan bareng-bareng nongosin umah malakar aji tresna. Apang tiang sing kadanan, anak luh, élah mesuang janji aluh ngelong janji.

 

/3/

Ané setata dotanga nyabran purnama miwah tilem ento orahanga tekén méménné. Meménné ngorahin apang ia ngalih gagélan. Ia makitukan.

“Sangkal cening makitukan?”

“Mémé, sing pantes tiang nguberin anak luh lakar anggon tiang gagélan.

“Apa makrana kanti cening masaut kéto?”

“Pantesan anaké luh ngalih tiang laut nglemesin tiang.”

“Cening, cening, sing perah anak luh nglemesin maluan.”

“Liu tiang muktiang mé. Liu anak luh nekain anak muani, sing je nekain dogén. Liu anak luh kanti nguberin anak muani sapisanan nglemesin.”.

 “Anaké muani ning, risasat kumbang. Anaké luh risasat bunga, ning. Dija ada unduk bungané nekain kumbang?”

“Mé, liu tiang muktiang, buka orahang tiang busan, ané risasatang mémé bunga ngalih ané risasatang mémé kumbang.”

“Kénkén tresnané disubané karaketang?”

“Ada langgeng, ada akesep.”

“Ané langgeng, cihna kumbangé kumbang sujati. Sing demen tuah ngisep sari bungané laut ngalahin. Ané akesep, cihnané kumbangé tuah demen tekén sarin bungané dogén. Suud ngisep ngalahin. Tusing rungu buin tekén sebet bungané ngeling, wiréh sarinné suba telah isep kumbang. Tur, nyaru-nyaru lan sing nyangetang napkala bungané layu. Kéto masi sing nolih, kapin asledétan, napkala bungané macepol lan nglétak di tanahé.”

“Buat ané tresnané raket akesep, tiang sing moyanin ané risasatang mémé kumbang malaksana kéto. Sakéwala Mé, liu ané risasatang mémé bunga suba sing masari dugas nekain lan nglemesin ané risasatang mémé kumbang.”

“Déwa Ratu! Sajaan né ning, sajaan?”

“Tiang sing ngawi-awi raos, Mé. Tekén anak lén bani tiang bogbog, tekéñ meme, nyéh tiang. Nyéh gati. Jejeh tiang alpaka guru rupaka. Takut tiang tulah.”

“Di layunné, ané risasatang mémé bunga, sing saru-saruna tekén ané risasatang mémé kumbang?”

“Sayan tresnaina. Sayan sayanganga. Sayan junjunganga. Tur dadianga sang kinasih peteng-lemah selid-sanja.”

“Déwa Ratu!”

“Ento awanan, depang tiang mapangapti sumangdéna anak ané risasatang mémé bunga teka ka umahé ané tongosin tiang uli cerik ené. Teka laut nglemesin.”

“Yening ento suba pangaptin ceningé, mémé sing bani moyanin. Mapan suka dukané cening ané ngrasaang aidupan.”

“Barengin nunasang, Mé, apang ané dotang tiang setata, nuturin gagélan unduk tresna nyabran purnama miwah tilem sida kapangguh.”

“Peteng-lemah, selid-sanja mémé lakar mujastuti ring kawitan iragané miwah ring Betara-Betari sami, apang ané dotang cening setata sida kapangguh.”

“Suksma, Mé, suksma.”

Sabilang semengan, sinambi ngantiang anak luh nekain lan nglemesin déwékné, ia ningehang kedis nguci di carang punyan sandat dinatah umahné. Ia ngrawatang, kedisé ané nguci ento, anak luh marebut nagih macelep ke natah umahné. Saling pamaluin magending: bli bagus, bli bagus, baang tiang maluan macelep. Tampi tresnan tiangé bli. Sayangang tiang. Tresnain tiang. Sayangang, tresnain, kanti  sakayang-kayang.

Ngrawatang kéto, ia ngrasaang mabunga-bunga kenehné. Sing merasa, ia magending: selagenti adi, selagenti macelep. Da maruyuan. Da magrudugan. Da masi matuluan. Adi, adi ajak makejang, adiri adiri macelep. Apang dadi pilihin tur tampi tresnané laut dadiang bli gagélan. Gagélan ané lakar tuturin unduk tresna nyabran purnama miwah tilem.

Tengainé, suud madaar, negak di téras umahné ia ngrawatang anak luh jegég tan kadi majalan manyalonté tindakané sitayung-tayung. Anaké luh ento busanané barak nguda. Misi sulaman bunga remawa kuning di tangkahné. Anaké luh ento majengin awakné aji pajeng barak nguda misi gambaran bunga anggrék tangi. Dugas anginé ngebéngang rokné, ngenah paané putih tulus. Teked diarepné, anaké luh ento rawatanga majujuk akesep. Laut sonder orahina, negak di korsi plastik di samping kenawané. Sing kéné sing kéto, anaké luh ento nglemesin déwékné apang nyak nganggon gagélan. Yén nyak nganggon gagélan nyadia mituutin sekancan ané orahina. Sakéwala nyak mituutin yén tetujoné sayan ngraketang tresna miwah sing ngawinang mapalasan utawi pegat magagélanan.

Sanjané, ia ngrawatang anak luh kadengan di jagutné, ulap-ulap uli malun pamesunné. Ulap-ulap sinambi ngraos: jagjagin tiang, jagjagin. Tiang nekain, lakar ada orahang di subané negak di pabinan bline. Dini, lek tiang nyambat. Lek tekén pisagan bline, lek tekén anaké ané ramé majalan. Ané lakar orahang, pastika bli suba  nawang. Yén sing nawang, tlektekang bibih tiangé dugas makenyem napkala bli nyagjagin, sonder tiang ngorahang pastika bli nawang. Yén sing kéto, tlektekang paningalan tiangé satondén bli ngampakang pamesu, pastikaang tiang bli nawang.

Satondéñ matilar uli tongosné negak, ia nlektekang yang bubu matutut-tututan di ambarané. Yangbubuné ané cenik nututin ané gedé lumbang majalan ngauhang. Sing marasa di keneh ia ngrémon. Pasti yangbubu ané cenik ento luh. Pasti ané gedé lumbang ento muani. Yén imémé jani sing malali ka umahné embok Ardani, lakar kaukin. Lakar orahin ragané nlektekang. Lakar orahin, yangbubuné luh nguberin yangbubuné muani. Nguberin lakar nglemesin apang nyak nganggon gagélan. Apang nyak déwékne anggona gagélan.

Mara lakar bangun uli tongosné negak tingalina kupu-kupu dadua mauber-uberan. Buin di keneh ia ngrémon. Sing dadi singang, pasti ané nguberin kupu-kupu luh. Pasti ané uberina kupu-kupu muani. Pasti kupu-kupuné muani apang nyak nganggon gagélan.

Ah, yén imémé ada dini.

Satondén masaré, ia mapitutur tekén déwékné. Setata. Kéné pituturné.

Da sebet, ngantiang anak luh nglemesin apang nyak nganggon gagélan, sing patuh tekéñ naar tabia. Jani daar, jani rasaang lalahné. Tusing patuh tekén ngantiang ketélan damuh nuju sasihné terak mangentak-entak. Ngantiang anak luh nglemesin apang nyak anggon gagélan tan péndah ngantiang ujan nuju langité bek misi gulem selem denges. Gulem ané ngemu ujan ngantiang ngebior ka guminé. Ngebior tan parérénan peteng lemah selid sanja. Buka tengkobang tangan tan hana. Ageng, ageng kabinawa.

Da sebet, gaé ngantiang mula ngranaang keneh osah. Osahan teken lindungé di rantangé kabiosin uyah. Da sebet, gaé ngantiang mula ngranaang mulisah di pasaréan. Nyapnyap setata. Busan-busan enten. Mapan marasa ada anak luh ngaukin. Ngaukin apang pesuin. Apang ampakin kori pamesuné.

Da sebet, ada tatengger yén ané antiang makiré teka. Yén sing ngipi ngalap bintang, ngipi ulungin bulan. Yén sing ngipi kéto, ngipi tekain dedari uli Kéndran. Dedari ané ipiang nekain Dedari Supraba utawi Dedawi Nilotama.

Da sebet. Sabar, sabar, sabar. Lakar teka anak luh ngraos: tiang teka ngaba remawa. Jemak laut gelahang, pinaka cihna bli ngelahang awak lan keneh tiangé. Jemak, anggon tiang gagélan bliné. Tresnan tiang kanti sakayang-kayang. Kanti sakayang-kayang.

De sebet. Lakar teka anak luh jegég nagih dadiang gagélan. Nagih tuturin unduk tresna nyabran purnama miwah tilem.

 

Amlapura, 2012-2016


TAGS :

IDK Raka Kusuma

I Dewa Nyoman Raka Kusuma atau yang sering dikenal dengan nama IDK Raka Kusuma di dalam karangannya, lahir di Getakan Klungkung, 21 November 1957. IDK Raka Kusuma sudah memiliki kegemaran mengarang karya sastra sejak mengawali menjadi guru di sekolah dasar. Ia adalah salah satu pengarang senior sastra Bali modern.

Komentar