KOPID

Hardrockfm.com

Timpal tiangé dadi sesenggakan jani, ulian kopid payu ngantén. Ngujang dadi kéto? Kéné satuané: Suba ajak liu ngorahin apang ngantén masi tusing nyak. Suba ajak liu nyejeh-nyejehin bisa magantung kawitanné di tiing petungé. Tusing guguna. Ada dogén ané sing cumpuina. Orahanga déwasané tusing anut ajak palekadan iané. Suud kéto dinan lekad gegélané koné tusing nyak nemu bagia. Ada masi déwasa was ngantén koné jejehina. Suba orahin apang matur tekén Padandha Gdé apang maan pamayuh déwasa utawi palekadan tusing masi nyak. Anak duegan ia masaut. Yén ajak nutur eda suba papasa. Tutur wayah kanti tutur kangin kauh ia ngelah. Sakéwala melahné, tusing taén gedeg yén tiang ngonjakin. Mirib tutur di awakné suba nyarira.

            “Pajalan kala adana. Tusing jani manian lakar tepuk. Kénkénang ngelidin yén suba uli kadituanné, ngaba kala. Iraga dong dadi dogén ngorahang tusing kenapa-napa. Ya lakar teked dogén pailah kalané,” keto ia nyautin.

            “Sajan jelema ririh.” Tiang ngrieng di keneh. Cara jelema mungsil takepan dogén, celekotokanné. Tusing suba bakat kipekang kenehné buin. Lénan tekén ento lengitné magandong. Nekain anak magaé tusing taén. Ngejang dakin lima di pisaga tusing taén. Anak pragat ngitungin awakné dogén. Sakéwala, luungné ia anak bares di ngelahné. Pipis di kantongné bisa pesu yén suba bisa ngajum nang abedik. Ané demenin tiang, ia seleg gati malajahang awakné. Sabilang anak bisa masastra aliha. Joh sawat tekén tiang. Tiang dong milu-milu tuung apang ngenah dueg dogén. Modalin tiang baan udeng putih majénggér. Isinin tiang pucuk rejuna. Keneh-kenehang tiang, sajan rwabhinédha, ada dueg sakéwala lengit matulung. Ada tunaan, sakéwala jemet matulung.Yén nyak té antengan buin abedik, sinah aluh yén suba magaé.

            Dugasé niki maan tiang selah ngorahin ia apang ngantén. “Dé ngantén ja jani. Mumpung enu seger panyamaanné pada. Apang liunan ngremba buin abedik.”

            “Péh, dueg pesan ngorahin timpal. Suba tawang masan korona ngorahin ngantén. Suud ngantén lantas mamuit narendra, kéto tatujon Ketuté?”

            “Da ngapti ané tidong-tidong. Madak apang tusing nepukin baya buka kéto apang nutugang tuuh kanti kawekas. Apang pepes ajak magonjakan.”

            “Man kénkén?”

            “Awak kapah matulung di pisaga, yén lénan tekén jani ngantén. Bisa kucit mati tusing ada ané ngarapin.”

            Ia makeneh-keneh. “Buina ada uger-uger tusing dadi lebihan tekén selaé makumpul. Buina tusing dadi paak-paak. Buina buin umah tiangé cupit. Buina anaké ané lakar teka misi nganggo masker. Buina tiang nyediaang sabun. Buina,buina.” Ia nyautin  misi kenyir-kenyir.

            “Dueg masi mapitungan. Ento apang tetep yatna tekén pangrubédan i koronané. Tusing ada peliha sayagaang mantas sabun.”

            “Yén ajak selaé teka dadi beliang nasi kotak suba genep. Tusing kanti ngalih katering. Dadi di warung delodné idihang nasi apang paakan. Sakéwala kéto, apang mamasker masi nuju madagang. Yén sing kéto, tusing suba bani anaké daar nasiné.”

            “Beneh masi. Buina tusing buin perlu maprawéding.”

            “To sayan nuégang buin. Prawéding liu nelahang pipis. Misi mapoto kemo mai. Yén jani ngantén tusing perlu maprawéding.” Tiang nuludlin kenehné. ”Nyén lakar édéngin poto prawéding? Nyén lakar nolih tuah ajak selaé buina tusing dadi makelo-kelo di umah anaké ngantén. Tusing kanti liu mesuang prabia.”

            “Yén nyuang gegélané masi kéto. Sinah tusing bani lebihan tekén selaé. Yén uli dini ajak molas. Ditu sinah ajak dasa. Kopi tusing liu telah. Séwaang mobil patpat dogén genep. Sopir di arep. Madé tegak di duri. Duriné calon somahé.”

            “Dadi kéto?”

            “Sing dadi paek-paek. Améter belatné.”

            “Miiiiiiiiiiih. Dong tusing lakar maan magelut kéto?” Ia kedék ingkel-ingkel.

            “Tusing. Nyanan setopa. Sinah orahina johan buin.”

            “Iritan. Mantas meli banten dogén. Sing kéto?”

            “Pas! Beneh. Irit.”

            “Jumah beliné tongos ngaé bantené. Uli tuni nuturang ngantén suba ngelah gegélan seken?”

            “Suba. Ané di Beléléng ka sekenang ajak matunangan. Ané lén-lénan dadiang selir.”

            “Péh gaya pesan. Misi nadiang selir cara raja. Ané uli Negara, Tabanan, Badung Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem ka buungang?” Ia kelinyak-klinyuk mara guyonin tiang. Ia tusing gedeg jailin tiang. Mirib baan pepesné malajahang awakné ngranayang. Kéweh pesu gedegné. Guyuné pepesan pesu. “Antes kapah tepuk jumah. Pepesan di Beléléng jani.”

            Ia nuturang pajalané ka Beléléng. Sabilang ada dagang di sisin jalané rérénina nyaruang meli kopi. Kenyem-kenyem ia dugasé nuturang ada dagang kopi suba ping telu ngantén ngaku demen ajak ia. Misi tusing baanga mayah kopiné. Ditu dogén koné ia marérén. Ngopi gratis. Basang bentis. Majalan tis.

            “Man ngujang tusing juang-juang?”

            “Mrasa tekén lengit makrama désa. Buka munyin Ketuté.”

            “Oooooooooooooo lamun kéto jani sasih Kadasa.”

            “Buina misi kopid.” Ia kedék ingkel-ingkel.

            Tiang dong sing sanget nyelegekan munyin iané. Anak suba tawang saru ané encén seken ané encén tusing. Jelema campah kiul. Mirib suba panamayan iané lakar dadi anak tua. Aliha tiang ada buin telunné. Misi mudeng jénggér, masaput batik. Sebengné masi seken gati. Orahin tiang ia negak di balé bengong ané biasa tongos ngorta ajak kramané sinambi nyatua ajak luh tuak. Baan koronané teka, sepi balé bengong tiangé. Kapah luh tu bakat celegekang.

            “Tulungin nah.”

            “Tulungin ngujang?”

            “Payu lakar ngantén.”

            “Seken ené? Awak pepesan guyu.”

            “Seken pesan. Ené tingalin. Bes masaput mudeng aken pesan, sing percaya tekén tiang jani.” Rasaang tiang uli munyiné seed gati lakar ngantén.

“Apa ngranayang seken? Krana kopidé ngranayang ngantén?”

            “Tusing! Gegélané suba mawak dadua.”


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar