GEDÉ KOPID

Ilustrasi: Pixabay

“Pekak Kopid! Pekak Kopid! Pekak Kopiiiiiiiiiiiiiid!” kéto kramané ngaukin. Kebing-kebing cunguhné Bapa Kari misi kenyem-kenyem. Ia mapi-mapi tusing ningeh anaké ané ngaukin. Uli pidan suba mapangapti apang éngal dadi kaukin pekak. Kija-kija ia ngortaang mantuné ngelah sentana buina muani. Sentana ané lakar nglanturang ayah-ayahné di banjar utawi di désa. Iseng ada ané matakon nyén kadanin cucuné?

            “Gede Kopid.”

            “Ngujang kéto ngadanin cucu. Aluh, plos buina bawak gati. Gedé Aléksander Sepi Sipeng Wangdé Luck Down, kéto adanin. Apang mateeban buin abedik. Jani, sayan lantang sayan melah suba. Kéto guminé jani. Dugasé ené maan maca adasa krunané manggon adan kanti tusing kakeneh.”

            “Sing. Apang aluhan ngaukin. Mantun beliné uli désa. Ia meled nuutin buka ané lami-lami. Beli suba imbané. Baan tuah abesik ané kari jumah. Nyaman beliné tusing nglanturang pajalané di guminé. Ada mara telu bulan suba ngalahin. Ada mara menék kelih lantas ngalahin. Beli enu idup, adanina Nyoman Kari. Aluh reraman beliné ngaé adan. Ento reraman Ketuté kadén Bapa Gejer adanina? Lekadné dugas linuhé gedé. Guminé ngaénang adan. Kéto melahné. Aluh, énggal tusing liu bakat itungang ulian adan. Buina ené apang ada temon-temon, kadanin Gedé Kopid. Baan gedé pangrabdan pirus korona ngranayang. Liu ané mati ulian korona. Manian di subané guminé sahsah, lakar dadi adan ané satata kaingetang baan kramané. Bapa mastikaang lakar kasub cucun bapané.”

            “Madak ja. Tiang bareng lega. Ulian kopid singangolasé ené, kanti kija-kija tusing bani. Liu suud magaé baan  i korona. Kija-kija jani apanga nganggo masker. Jumah dogén, tiang masi nganggo masker apang angetan cunguhé. Dinginan abedik buina misi buk jeg ngentah suba bangkes-bangkesé. Yén ento aba pesu misi bangkes-bangkes, lek atiné sinah lakar makejang nengéngin. Sinah suba makejang ngejohin. Ento masi ngranayang kapah pesu apabuin mula tusing dadi clapat-clapat di margané. Suba ada uger-uger, jam kuda dadi ka peken, jam kuda dadi madagang.”

“Simbuhin baan baes cekuh tangkahé apang angetan abedik.”

“Nah, nyanan sanjané.”

“Bapané suba mulih uli kapal pesiar?”

            “Énggal lakar teka. Orahina mulih tekén manajerné. Koné baan guminé kakéné.”

            “Ingetang ngorahin ngejohin malu sentanané.”

            “Pastika gati. Tusing kanti orahin, sinah ia suba nawang. Yadiastun di kenehné mrasa tusing melah. Ejoh tekén sentana padidi.”

            “Tiang malunan, nah. Lakar ngalih panganget abedik.”

            “Béh, sing dadi kuangin, tekén arak.”

            “Mumpung suba dadi meli arak berem.”

            “Ingetang tusing dadi makelo di dagangé. Apabuin masi makedékan. Kuangin malu.”

            “Nah.”

            Bapa Kari alah sayutin kenehné. Ari-ariné melahanga gati. Alihanga nyuh abungkul, bersihina lantas bagina dua. Ari-ariné ejanga ditu. Inget masi nunas lugra ring Sanghyang Ibu Pertiwi apanga nyaga cucuné. Sabilang dina gaénanga sodaan apang degeng cucuné. Tusing makelo mantuné di rumah sakit, tuah telung dina. Mantuné mulih, neked jumah, inget mabesen mantuné,”Pa, suba mersihin lima?”

            “Suba. Mara sajan baan sabun ané ngamatiang pirus ento. Tuni masi banjaré nyemprotang disinpektan.”

            “Lamun suba. Dadi jemak cucuné.”

            Sangkola cucuné, sambilanga magending raré. Prajani gendingané pesu. Mirib uli makelo suba nyepel gendingan, maan selah magending raré. “Suba maan nélpun I Gedé suba mulih uli rumah sakit?”

            “Suba Pa. Suba mapidiokolang tuni. Lega gati, Pa.”

            Bapa Kari kenyem-kenyem ningalin cucuné. Tusing masi nyalahang makelo mapangapti apang maan ngempu cucu. Mara kisinin gigis demené. Kisi-kisina cucuné, “Di subané kelih eda nyen ngrubéda, nah. Idepang awaké. Astitiang pajalané. Pekak lega yén Gedé ngidepang tutur di guminé. Eda nyluksuk ka tongos-tongos anaké.” Cucuné ngeling, mirib nagih yéh nyonyo. “Luh, panaké ngeling.”

            “Gendingang malu.” Luh Sunari ngénggalang nyagnyagin. Nyak mendep. Orahina tekén Bapa Kari yén nyidaang kepritang masi di adik kakakné apang setata empuna.”

            Luh Sunari manggutan.

            Ada pitung dina lantas kepus pungsedné. Bapa Kari ngadaang pagadangan. Alihanga tukang paca. Tunasanga pratiti. Sakéwala, tetep inget tekén uger-uger tusing dadi paak-paak negak. Tusing sanget liu ané marengin mirib baan tusing dadi ramé-ramé. Lek nyanan kanti ada ané mubarang. Selegenti ngabin cucuné. Mapangapti apanga dadi melah cucuné buka ané pacana tekén pamaos sastrané.

            “Buin pidan lakar teka I Sutama, bapané Gedé Kopid?” Tukang pacané matakon.

            “Ngorahang buin solas dina.”

            “Melahang té. Nyanan ada pirus neket di awakné apang tusing ajak liu kena korona.”

            “Suba sekenang Bapa. Apanga johina malu panakné.”

            Tusing taén kalaina cucuné. Sabilang makrisikan lakar ngeling suba usuh-usuhina. Alah dungkulang cucuné nyak mendep. Mirib mrasa ada ané nyagain. Alih-alihina tembang raréné ané suba makelo tusing taén rambanga apang maguna masi tetamian panglisirné ipidan.

            Mani sanjané saget suba ada taksi marérén di arep umahné. Bapa Kari suba séngeh sinah ento panakné teka. Ia tusing énggal-énggal nyagjagin buka ané suba-suba. Orahina ngoyong malu buina apang manjus. Panakné masi nyak nuutang krana suba nawang indik pajalané i korona mula kéto.

            “Dadi éngal teka? Ngorahang buin solas dina. Sagét suba teka.”

            “Sedeng melaha ada kapal ka Bali, Pa. Buina timpal-timpalé masi suba makejang mulih. Tiang suba suud makarantina Pa. Suba tusing ada korona.”

            “Aget pesan Gedé. Bapa suba kesior-kesior lakar kénkén Gedé ditu. Seger apa tusing? Jejeh masi bapa. Kakéné rasan guminé, uyak grubug korona.”

            “Astungkara seger, Pa.”

            “Man dija I Luh Sunari?”

            “Ngempu I Gedé.”

            Énggal pajalané lakar nyemak sentanané. Yadiastun mrasa seger, ia tetep nganggo masker. Waspada tekén awak. Waspada tekén pangrubedan i korona. Nyén nawang pirus adana, bisa nyingsé?

            “Luh, nyén kadanin panaké?”

            “I Bapa maangin adan I Gedé Kopid.”

            Gedé Sutama prajani bangun. Teletekanga somahné. Aliha bapané. Ia tusing cumpu sentanané kadanin buka kéto.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar